Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề dụng cụ và thiết bị làm vườn


Từ vựng chủ đề dụng cụ và thiết bị làm vườn


 • Sickle /ˈsɪkl/: cái liềm
 • Shovel /ˈʃʌvl/: cái xẻng
 • Axe /æks/: cái rìu
 • Pickaxe /ˈpɪkæks/: cuốc chim
 • Hoe /həʊ/: cái cuốc
 • Rake /reɪk/: cái cào
 • Watering can /ˈwɔːtərɪŋ kæn/: bình tưới nước
 • Hedge shears /hedʒ ʃɪrz/: kéo tỉa cây
 • Trowel /ˈtraʊəl/: cái bay
 • Lawn mower /ˈlɔːn məʊər/: máy xén cỏ
 • Pruning shears /ˈpruːnɪŋ ʃɪrz/: kéo cắt cành
 • Chainsaw /ˈtʃeɪnsɔː/: cưa xích
 • Handsaw /ˈhændsɔː/: cưa tay
 • Wheelbarrow /ˈwiːlbærəʊ/: xe cút kít
 • Hedge trimmer /ˈhedʒ trɪmər/: máy xén cây
 • Scythe /saɪð/: cái hái
 • Pail /peɪl/: cái xô
 • Hose /həʊz/: ống nhựa
 • Pitchfork /ˈpɪtʃfɔːrk/: cây xỉa, cái chĩa
 • Stepladder /ˈsteplædər/: thang kiểu bậc

No comments

Powered by Blogger.