Header Ads

Cách dùng Enough

Enough /ɪˈnʌf/ có nghĩa là đủ, tuỳ theo từ loại nó đi kèm mà enough có thể được sử dụng như một từ hạn định, một đại từ hoặc là một trạng từ.


1. Với danh từ

Enough được đặt trước danh từ. Lúc này, enough đóng vai trò như là một từ hạn định.

Ví dụ:

  • Are there enough chairs for everyone? (Có đủ ghế cho mọi người không?)
  • I don't have enough money to buy it. (Tôi không đủ tiền mua nó.)
Lưu ý: danh từ đi sau enough phải là danh từ số nhiều hoặc là danh từ không đếm được

2. Với tính từ, trạng từ hoặc động từ

Enough được đặt sau tính từ, trạng từ hoặc động từ. Lúc này, enough đóng vai trò như là một trạng từ

Ví dụ:

  • The room is big enough for children. (Căn phòng đủ lớn cho bọn trẻ.)
  • You need to train enough for the game. (Bạn cần huấn luyện chăm chỉ cho cuộc thi.)

3. Với từ hạn định hoặc đại từ

Enough được đặt trước các từ hạn định (the, a, an ...) hoặc các đại từ ( them, us, you ... ). Lúc này, enough đóng vai trò là một từ hạn định và đi kèm đằng sau là of

Ví dụ:

  • He haven't finished enough of his work today. (Anh ấy vẫn chưa hoàn thành đủ công việc hôm nay.)
  • Because there aren't enough of us, the meeting hasn't started yet. (Vì chưa có đủ mặt mọi người nên cuộc họp chưa bắt đầu.)

4. Như là một đại từ

Enough còn đóng vai trò như là một đại từ, thường là được trước động từ be.

Ví dụ:

  • Two workers should be enough to fix this problem. (Hai người làm việc là đủ để giải quyết vấn đề này.)
  • Have you had enough? (Bạn dùng đủ chứ?)

No comments

Powered by Blogger.