Header Ads

Lời dịch bài hát The Sound of Silence - Simon & Garfunkel

The Sound Of Silence là nỗi lòng của tác giả Paul Simon trước xã hội ngày càng coi trọng vật chất. Con người trở nên thờ ơ với những người xung quanh. Họ thu mình lại và không dám cất lên tiếng nói vì cộng đồng, dẫn đến tạo nên một xã hội của sự câm lặng.


Lời dịch   

The Sound Of Silence
Âm Thanh của Sự Yên Lặng

Hello, darkness, my old friend
Xin chào bóng tối, bạn cũ của tôi
I've come to talk with you again
Tôi lại tới tâm tình với anh đây
Because a vision softly creeping
Vì một ảo tưởng âm thầm len lỏi
Left its seeds while I was sleeping
Đã để lại những mầm họa trong khi tôi đang ngủ
And the vision that was planted in my brain
Và ảo tưởng đó đã cấy sâu vào trong não tôi
Still remains
Vẫn còn lại đây
Within the sound of silence
Bên trong âm thanh của sự yên lặng

In restless dreams I walked alone
Trong những giấc mơ không ngừng tôi bước đi đơn độc
Narrow streets of cobblestone
Những con đường đá cuội chật hẹp
'Neath the halo of a street lamp
Bên dưới quầng sáng của ánh đèn đường
I turned my collar to the cold and damp
Tôi kéo cổ áo để tránh cơn ướt lạnh

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
Khi đôi mắt tôi bị xuyên qua bởi ánh đèn neon
That split the night
Nó phân tách màn đêm
And touched the sound of silence
Và chạm vào âm thanh của sự yên lặng

And in the naked light I saw
Và trong ánh sáng trần trụi tôi đã thấy
Ten thousand people, maybe more
Mười ngàn người, mà có lẽ hơn
People talking without speaking
Họ nói mà không phát thành tiếng
People hearing without listening
Ho nghe mà không để tâm hiểu
People writing songs that voices never share
Họ viết những bài hát mà tiếng nói không bao giờ được sẻ chia
And no one dare
Và không một ai dám
Disturb the sound of silence
Làm phiền âm thanh của sự tĩnh lặng

"Fools," said I, ""You do not know
"Những kẻ khờ", tôi nói, "Các người không biết rằng
Silence, like a cancer, grows
Sự yên lặng, như một căn bệnh ung thư đang phát triển
Hear my words that I might teach you
Hãy nghe lấy những lời tôi để tôi có thể chỉ dẫn các người
Take my arms that I might reach you""
Hãy nắm lấy cánh tay tôi để tôi có thể tới với các người"

But my words like silent raindrops fell
Nhưng những lời tôi khác chi những giọt mưa lặng lẽ rơi
And echoed in the wells of silence
Và dội lại bên trong những cái giếng tĩnh lặng

And the people bowed and prayed
Và họ cuối xuống và cầu nguyện
To the neon god they made
Tới vị thần neon họ tạo ra
And the sign flashed out its warning
Và dấu hiệu lóe lên những cảnh báo
In the words that it was forming
Bằng những lời đã định sẵn
And the sign said
Và dấu hiệu nói rằng
"The words of the prophets are written on the subway walls
"Lời của các đấng tiên tri được viết trên những bức tường điện ngầm
And tenement halls
Và trên những đại sảnh chung cư
And whispered in the sound
Và được thì thào trong âm thanh
Of silence"
Của sự yên lặng"

No comments

Powered by Blogger.