Header Ads

Từ vựng tiếng anh chủ đề các cung hoàng đạo


Từ vựng tiếng anh chủ đề các cung hoàng đạo

 1. Aries /ˈeriːz/: cung bạch dương 
 2. Taurus /ˈtɔːrəs/: cung kim ngưu
 3. Gemini /ˈdʒemɪnaɪ/: cung song tử
 4. Cancer /ˈkænsər/: cung cự giải 
 5. Leo /ˈliːəʊ/: cung sư tử
 6. Virgo /ˈvɜːrɡəʊ/: cung xử nử
 7. Libra /ˈliːbrə/: cung thiên bình 
 8. Scorpio /ˈskɔːrpiəʊ/: cung bọ cạp
 9. Sagittarius /ˌsædʒɪˈteriəs/: cung nhân mã
 10. Capricorn /ˈkæprɪkɔːrn/: cung ma kết
 11. Aquarius /əˈkweriəs/: cung bảo bình
 12. Pisces /ˈpaɪsiːz/: cung song ngư

No comments

Powered by Blogger.