Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các thảm hoạ thiên nhiên


Từ vựng tiếng Anh chủ đề các thảm hoạ thiên nhiên

 1. Earthquake /ˈɜːrθkweɪk/: động đất
 2. Avalanche /ˈævəlæntʃ/: tuyết lở
 3. Volcanic eruption /vɒlˈkænɪk ɪˈrʌpʃn/: núi lửa phun
 4. Tornado /tɔːrˈneɪdəʊ/: lốc xoáy (vòi rồng)
 5. Flood /flʌd/: lũ lụt
 6. Wildfire /ˈwaɪldfaɪər/: cháy rừng
 7. Drought /draʊt/: hạn hán
 8. Tsunami /tsuːˈnɑːmi/: sóng thần
 9. Landslide /ˈlændslaɪd/: lở đất
 10. Sandstorm /ˈsændstɔːrm/: bão cát
 11. Sinkhole /ˈsɪŋkhəʊl/: hố sụt
 12. Blizzard /ˈblɪzərd/: bão tuyết 
 13. Hailstorm /ˈheɪlstɔːrm/: bão mưa đá
 14. Extreme heat /ɪkˈstriːm hiːt/: nóng gắt
 15. Cyclone /ˈsaɪkləʊn/:  lốc nhiệt đới 
 16. Thunderstorm /ˈθʌndərstɔːrm/: giông bão
 17. Hurricane /ˈhʌrɪkən/: bão (ở đại tây dương)
 18. Typhoon /taɪˈfuːn/: bão nhiệt đới

No comments

Powered by Blogger.