Header Ads

Từ vựng tiếng anh chủ đề nhà tắm


Từ vựng tiếng anh chủ đề nhà tắm

 1. Shower /ˈʃaʊər/: vòi hoa sen 
 2. Bathtub /ˈbæθtʌb/: bồn tắm 
 3. Tap /tæp/: vòi nước 
 4. Washbasin /ˈwɒʃbeɪsn/: bồn rửa tay 
 5. Toilet /ˈtɔɪlət/: bồn cầu
 6. Shampoo /ʃæmˈpuː/: dầu gội đầu
 7. Soap /səʊp/: xà phòng
 8. Hair gel /ˈher dʒel/: keo vuốt tóc
 9. Shaving cream /ˈʃeɪvɪŋ kriːm/: kem cạo râu 
 10. Toothbrush /ˈtuːθbrʌʃ/: bàn chải đánh răng
 11. Toothpaste /ˈtuːθpeɪst/: kem đánh răng 
 12. Brush /brʌʃ/: bàn chải 
 13. Comb /kəʊm/: cái lược 
 14. Razor /ˈreɪzər/: dao cạo 
 15. Lotion /ˈləʊʃn/: kem dưỡng da 
 16. Mouthwash /ˈmaʊθwɔːʃ/: nước súc miệng 
 17. Toilet paper /ˈtɔɪlət peɪpər/: giấy vệ sinh, giấy đi cầu 
 18. Tissue /ˈtɪʃuː/: khăn giấy 
 19. Plunger /ˈplʌndʒər/: cây thông bồn cầu

No comments

Powered by Blogger.