Header Ads

Từ vựng tiếng anh chủ đề thiết bị gia dụng


Từ vựng tiếng anh chủ đề thiết bị gia dụng

 1. Coffee maker /ˈkɒfi meɪkər/: máy pha cà phê
 2. Blender /ˈblendər/: máy xay
 3. Microwave /ˈmaɪkrəweɪv/: lò viba
 4. Rice cooker /ˈraɪs kʊkər/: nồi cơm điện
 5. Toaster /ˈtəʊstər/: lò nướng bánh mì
 6. Pressure cooker /ˈpreʃər kʊkər/: nồi áp suất
 7. Lamp /læmp/: đèn bàn
 8. Light bulb /ˈlaɪt bʌlb/: bóng đèn
 9. Iron /ˈaɪən/: bàn ủi
 10. Electric kettle /ɪˈlektrɪk ketl/: bình đun nước
 11. Water purifier /ˈwɔːtər pjʊrɪfaɪər/: máy lọc nước
 12. Vacuum cleaner /ˈvækjuːm kliːnər/: máy hút bụi
 13. Electrical fan /ɪˈlektrɪk fæn/: quạt điện
 14. Air conditioner /ˈer kəndɪʃənər/: máy điều hoà
 15. Dishwasher /ˈdɪʃwɒʃər/: máy rửa bát
 16. Television /ˈtelɪvɪʒn/: tivi
 17. Loudspeaker /ˌlaʊdˈspiːkər/: loa
 18. Hairdryer /ˈherdraɪər/: máy sấy tóc
 19. Washing machine /ˈwɒʃɪŋ məʃiːn/: máy giặt
 20. Refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/: tủ lạnh
 21. Torch /tɔːrtʃ/: đèn pin

No comments

Powered by Blogger.