Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

 

Từ vựng chủ đề trái cây

 • Cherry /ˈtʃeri/: quả anh đào
 • Durian /ˈdʊriən/: quả sầu riêng
 • Banana /bəˈnɑːnə/: quả chuối
 • Apple /ˈæpl/: quả táo
 • Apricot /ˈeɪprɪkɒt/: quả mơ
 • Coconut /ˈkəʊkənʌt/: quả dừa
 • Jackfruit /ˈdʒækfruːt/: quả mít
 • Guava /ˈɡwɑːvə/: quả ổi
 • Plum /plʌm/: quả mận 
 • Kiwi fruit /ˈkiːwi fruːt/: quả kiwi
 • Kumquat /ˈkʌmkwɒt/: quả quất
 • Lime /laɪm/: quả chanh
 • Mango /ˈmæŋɡəʊ/: quả xoài
 • Watermelon /ˈwɔːtərmelən/: quả dưa hấu
 • Orange /ˈɒrɪndʒ/: quả cam
 • Papaya /pəˈpaɪə/: quả đu đủ
 • Passion fruit /ˈpæʃn fruːt/: quả chanh dậy
 • Peach /piːtʃ/: quả đào
 • Pear /per/: quả lê
 • Persimmon /pərˈsɪmən/: quả hồng
 • Pineapple /ˈpaɪnæpl/: quả dứa
 • Grapefruit /ˈɡreɪpfruːt/: quả bưởi
 • Grape /ɡreɪp/: quả nho
 • Dragon fruit /ˈdræɡən fruːt/: quả thanh long
 • Lemon /ˈlemən/: quả chanh vàng
 • Custard apple /ˈkʌstərd æpl/: quả na
 • Strawberry /ˈstrɔːberi/: quả dâu
 • Star fruit /ˈstɑːr fruːt/: quả khế
 • Lychee /ˈlaɪtʃi/: quả vải
 • Pomegranate /ˈpɒmɪɡrænɪt/: quả lựu
 • Rambutan /ræmˈbuːtn/: quả chôm chôm
 • Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/: quả bơ
 • Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: quả măng cụt
 • Longan /ˈlɒŋɡən/: quả nhãn
 • Tangerine /ˈtændʒəriːn/: quả quýt
 • Melon /ˈmelən/: quả dưa

No comments

Powered by Blogger.