Header Ads

Cấu trúc not only ... but also

Cấu trúc not only ... but also ... mang nghĩa là không những ... mà còn ..., được dùng để cung cấp hai thông tin tương đương nhau, trong đó thông tin ở sau mang hàm ý được nhấn mạnh hơn.Tính tương đương


Khi sử dụng not only ... but also ... trong câu, chúng ta cần để ý đến tính song song và tương đương. Điều này nghĩa là nếu đằng sau not only là từ loại gì thì đằng sau but also cũng là từ loại như thế. Chẳng hạn như sau not only là tính từ thì sau but also cũng là tính từ, sau not only là danh từ thì sau but also cũng là danh từ v.v...

Ví dụ:

  • She's not only smart but also humorous. (Cô ấy không chỉ thông minh mà còn hài hước.)
  • The room not only is cheap but also looks good. (Căn phòng không chỉ rẻ mà còn trông rất được.)


Các từ loại


Chúng ta có thể đặt sau not only, but also bất kỳ từ loại nào, chẳng hạn như là danh từ, tính từ, động từ ... miễn sao chúng ta giữ được nguyên tắc về tính tương đương như đã nhắc ở trên.

Ví dụ về đặt danh từ đằng sau:

  • He is not only a billionaire but also a philanthropist. (Ông ấy không chỉ là một tỷ phú mà còn là một nhà từ tâm.)


Đảo ngữ


Để nhấn mạnh hơn, chúng ta có thể sử dụng đảo ngữ bằng cách đặt not only lên đầu câu.

Ví dụ:

  • Not only is she smart, she is also humorous. (Không chỉ thông minh, cô ấy còn hài hước.)
  • Not only is the room cheap, but it also looks good. (Không chỉ rẻ, căn phòng còn trông rất được.)

Nếu động từ chính là động từ đặc biệt như to be hay động từ khiếm khuyết, chúng ta chỉ việc đặt nó đằng trước chủ ngữ, còn nó là động từ thường thì tuỳ thuộc vào thì trong câu mà ta mượn các trợ động từ do, does, did tương ứng.

Ví dụ:

  • Not only does he study well, but he's also handsome. (Không chỉ học giỏi, anh ấy còn đẹp trai nữa.)
  • Not only did they forgot to do their homework, but they were also rude to the teacher. (Không chỉ quên làm bài tập nhà mà họ còn vô lễ với giáo viên.)

No comments

Powered by Blogger.