Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loài chim


Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loài chim

 1. Woodpecker /ˈwʊdpekər/: chim gõ kiến
 2. Stork /stɔːrk/: con cò
 3. Pigeon /ˈpɪdʒɪn/: chim bồ câu
 4. Swallow /ˈswɒləʊ/: chim én (yến)
 5. Turkey /ˈtɜːrki/: gà tây
 6. Swan /swɒn/: con thiên nga
 7. Crow /krəʊ/: con quạ
 8. Crane /kreɪn/: con sếu
 9. Condor /ˈkɒndɔːr/: kền kền khoang cổ (ở Nam-Mỹ)
 10. Quail /kweɪl/: chim cút
 11. Nightingale /ˈnaɪtɪŋɡeɪl/: chim sơn ca
 12. Robin /ˈrɒbɪn/: chim cổ đỏ
 13. Peacock /ˈpiːkɒk/: con công trống
 14. Eagle /ˈiːɡl/: chim đại bàng
 15. Owl /aʊl/: con cú
 16. Hawk /hɔːk/: diều hâu, chim ưng
 17. Parrot /ˈpærət/: Con vẹt
 18. Seagull /ˈsiːɡʌl/: mòng biển (chim)
 19. Ostrich /ˈɒstrɪtʃ/: đà điểu Châu phi
 20. Sparrow /ˈspærəʊ/: chim sẻ
 21. Goose /ɡuːs/: ngỗng, ngỗng cái
 22. Flamingo /fləˈmɪŋɡəʊ/: chim hồng hạc
 23. Blackbird /ˈblækbɜːrd/: chim két
 24. Hummingbird /ˈhʌmɪŋbɜːrd/: chim ruồi
 25. Wren /ren/: chim hồng tước (loài chim hót màu nâu rất nhỏ, có cánh ngắn)
 26. Goldfinch /ˈɡəʊldfɪntʃ/: chim sẻ cánh vàng
 27. Cardinal /ˈkɑːrdɪnl/: chim giáo chủ
 28. Starling /ˈstɑːrlɪŋ/: chim sáo đá
 29. Mockingbird /ˈmɑːkɪŋbɜːrd/: chim nhại (khéo nhại tiếng chim khác)
 30. Pheasant /ˈfeznt/: con gà lôi, chim trĩ
 31. Bluejay /ˈbluːdʒeɪ/: Chim giẻ cùi

No comments

Powered by Blogger.