Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề rau củ


Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loại rau

 1. Cucumber /ˈkjuːkʌmbər/: quả dưa chuột
 2. Onion /ˈʌnjən/: củ hành 
 3. Garlic /ˈɡɑːrlɪk/: củ tỏi
 4. Carrot /ˈkærət/: củ cà rốt
 5. Cabbage /ˈkæbɪdʒ/: cải bắp
 6. Radish /ˈrædɪʃ/: củ cải đỏ
 7. Eggplant /ˈeɡplænt/: quả cà
 8. Mushroom /ˈmʌʃruːm/: nấm
 9. Bell pepper /ˈbel pepər/: ớt chuông
 10. Artichoke /ˈɑːrtɪtʃəʊk/: rau atisô
 11. Beet /biːt/: củ cải đường
 12. Broccoli /ˈbrɒkəli/: bông cải xanh
 13. Cauliflower /ˈkɒliflaʊər/: súp lơ
 14. Celery /ˈseləri/: cần tây
 15. Chili /ˈtʃɪli/: trái ớt
 16. Potato /pəˈteɪtəʊ/: khoai tây 
 17. Asparagus /əˈspærəɡəs/: măng tây
 18. Pumpkin /ˈpʌmpkɪn/: quả bí ngô
 19. Fennel /ˈfenl/: rau thì là
 20. Turnip /ˈtɜːrnɪp/: củ cải (có củ tròn màu trắng hoặc trắng và tía)
 21. Lettuce /ˈletɪs/: rau diếp 
 22. Zucchini /zuˈkiːni/: bí xanh
 23. Tomato /təˈmeɪtəʊ/: cà chua
 24. Spinach /ˈspɪnɪtʃ/: rau bina
 25. Parsley /ˈpɑːrsli/: rau mùi tây
 26. Dill /dɪl/: rau thì là 
 27. Arugula /əˈruːɡjʊlə/: Rau rocket hay còn gọi là rau Arugula
 28. Bitter gourd /ˈbɪtər ɡʊrd/: mướp đắng, khổ qua
 29. Okra /ˈəʊkrə/: mướp tây
 30. Coriander /ˌkɒriˈændər/: rau mùi
 31. Mint /mɪnt/: rau bạc hà

No comments

Powered by Blogger.