Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề tàu thuyền

Từ vựng tiếng Anh chủ đề tàu thuyền

 1. Ferry /ˈferi/: phà
 2. Schooner /ˈskuːnər/: thuyền buồm dọc
 3. Barge /bɑːrdʒ/: sà lan
 4. Catamaran /ˌkætəməˈræn/: tàu hai thân
 5. Canoe /kəˈnuː/: xuồng
 6. Yacht /jɑːt/: thuyền buồm nhẹ
 7. Gondola /ˈɡɒndələ/: thuyền đáy bằng
 8. Hovercraft /ˈhɒvəkrɑːft/: tàu đệm khí
 9. Trawler /ˈtrɔːlər/: tàu đánh cá bằng lưới rà
 10. Submarine /ˌsʌbməˈriːn/: tàu ngầm
 11. Lifeboat /ˈlaɪfbəʊt/: tàu cứu hộ
 12. Liner /ˈlaɪnər/: tàu khách hạng sang
 13. Steamer /ˈstiːmər/: tàu chạy bằng hơi nước
 14. Tugboat /ˈtʌɡbəʊt/: tàu kéo, tàu dắt
 15. Oil tanker /ˈɔɪl tæŋkər/: tàu chở dầu
 16. Hydrofoil /ˈhaɪdrəfɔɪl/: tàu cánh ngầm
 17. Speedboat /ˈspiːdbəʊt/: tàu cao tốc
 18. Motorboat /ˈməʊtərbəʊt/: thuyền máy
 19. Sailboat /ˈseɪlbəʊt/: thuyền buồm
 20. Dinghy /ˈdɪŋi/: xuồng nhỏ

No comments

Powered by Blogger.