Header Ads

Lời dịch bài hát Don't Let Me Down - The Beatles

Don't Let Me Down là một bài hát của nhóm nhạc lừng danh The Beatles được ghi âm vào năm 1969. Bài hát được viết bài bởi giọng ca chính của nhóm là John Lennon và người con gái trong bài hát không ai khác chính là vợ anh.


Lời dịch

Don't Let Me Down
Đừng Khiến Tôi Thất Vọng

Don't let me down, don't let me down
Đừng khiến tôi thất vọng, đừng khiến tôi thất vọng
Don't let me down, don't let me down
Đừng khiến tôi thất vọng, đừng khiến tôi thất vọng

Nobody ever loved me like she does
Chưa ai yêu tôi nhiều như nàng cả
Oh, she does, yes, she does
Oh, nàng yêu tôi, đúng vậy, nàng yêu tôi lắm 
And if somebody loved me like she do me
Và nếu ai đó yêu tôi nhiều như nàng yêu tôi
Oh, she do me, yes, she does
Ồ, nàng yêu tôi, đúng vậy, nàng yêu tôi lắm

Don't let me down, don't let me down
Đừng khiến tôi thất vọng, đừng khiến tôi thất vọng
Don't let me down, don't let me down
Đừng khiến tôi thất vọng, đừng khiến tôi thất vọng

I'm in love for the first time
Lần đầu tiên tôi nếm mùi tình yêu
Don't you know it's gonna last
Bạn không nghĩ nó sẽ kéo dài đúng chứ?
It's a love that lasts forever
Đó là một tình yêu kèo dài mãi mãi
It's a love that has no past (Seeking past)
Đó là một tình yêu không có dĩ vãng (đang tìm kiếm dĩ vãng)

Don't let me down, don't let me down
Đừng khiến tôi thất vọng, đừng khiến tôi thất vọng
Don't let me down, don't let me down
Đừng khiến tôi thất vọng, đừng khiến tôi thất vọng

And from the first time that she really done me
Và từ lần đầu tiên nàng đã thực sự yêu tôi
Oh, she done me, she done me good
Oh, nàng đã yêu tôi, nàng đã yêu tôi nhiều lắm
I guess nobody ever really done me
Tôi đoán là chẳng một ai thật sự yêu tôi cả
Oh, she done me, she done me good
Oh, nàng đã yêu tôi, nàng đã yêu tôi nhiều lắm

Don't let me down, hey don't let me down
Đừng khiến tôi thất vọng, hây đừng khiến tôi thất vọng
Heeeee, don't let me down
Heeeee, đừng khiến tôi thất vọng

Don't let me down
Đừng khiến tôi thất vọng
Don't let me down, don't let me let down
Đừng khiến tôi thất vọng, đừng khiến tôi thất vọng
Can you dig it? Don't let me down
Bạn có thể hiểu nó không? Đừng khiến tôi thất vọng

No comments

Powered by Blogger.