Header Ads

Lời dịch bài hát In The End - Linkin Park

Cuộc đời mà ai chẳng có vài điều để hối tiếc, để rồi nhận ra những điều đó chỉ còn là những ký ức thời gian, chỉ còn có thể nghĩ về, chứ không thể sữa chữa. Mỗi khi nghĩ về những hối tiếc đó, hãy lắng nghe In The End của Linkin Park nhé


Lời dịch

In The End
Kết cục

It starts with one thing
Nó bắt đầu với một điều
I don't know why
Mà tôi không lý giải nổi
It doesn't even matter how hard you try
Đó không phải là chuyện bạn nỗ lực thế nào 
Keep that in mind
Hãy giữ lấy điều đó trong tâm trí 
I designed this rhyme 
Tôi đã thiết kế nên giai điệu này 
To explain in due time
Để giải thích vào thời điểm thích đáng 
All I know
Tất cả những gì tôi biết 
Time is a valuable thing
Thời gian là thứ quý giá 
Watch it fly by as the pendulum swings
Hãy nhìn nó trôi đi khi con lắc đung đưa 
Watch it count down to the end of the day
Hãy xem nó đếm ngược tới cuối ngày 
The clock ticks life away
Chiếc đồng hồ kêu tích tắc cuộc sống dần trôi xa 

It's so unreal
Nó quá hư vô 
Didn't look out below
Đừng nhìn xuống 
Watch the time go right out the window
Nhìn xem thời gian trôi qua khung cửa sổ 
Trying to hold on, didn't even know
Cố gắng nắm giữ, mà thậm chí không hay biết 
I wasted it all just to watch you go
Tôi đã lãng phí tất cả chỉ để dõi theo bạn
I kept everything inside
Tôi giữ mọi thứ trong lòng 
And even though I tried, it all fell apart
Và thậm chí dù là tôi cố gắng, tất cả đều đổ sụp 
What it meant to me will eventually be a memory of a time when
Rốt cuộc nó chỉ ý nghĩa với tôi như là một ký ức của thời gian

I tried so hard
Tôi đã nỗ lực rất nhiều 
And got so far
Và đã tiến được rất xa 
But in the end
Nhưng kết cục 
It doesn't even matter
Nó chẳng là gì cả 
I had to fall
Tôi đã ngã sụp 
To lose it all
Mất tất cả 
But in the end
Nhưng kết cục 
It doesn't even matter
Nó chẳng là gì cả 

One thing, I don't know why
Một điều mà tôi không lý giải nổi 
It doesn't even matter how hard you try
Đó không phải là chuyện bạn nỗ lực thế nào 
Keep that in mind
Hãy giữ điều đó trong tâm trí 
I designed this rhyme
Tôi đã thiết kế nên giai điệu này 
To remind myself how
Để nhắc nhở bản thân mình 
I tried so hard
Tôi đã nỗ lực thế nào 
In spite of the way you were mocking me
Cho dù cái cách mà bạn nhạo báng tôi 
Acting like I was part of your property
Hành động cứ như tôi là vật sở hữu của bạn 
Remembering all the times you fought with me
Nhớ về tất cả những lần bạn cãi vã với tôi 
I'm surprised it got so far 
Tôi ngạc nhiên vì nó đã trôi xa rồi
Things aren't the way they were before
Mọi thứ không còn theo như cách mà chúng trước đây 
You wouldn't even recognize me anymore
Bạn thậm chí không còn nhận ra tôi nữa 
Not that you knew me back then
Kể cả sau đó bạn đã biết tôi đã trở về 
But it all comes back to me in the end
Cuối cùng tất cả đã quay về với tôi 
You kept everything inside
Bạn giữ mọi thứ trong lòng 
And even though I tried, it all fell apart
Và thậm chí dù tôi cố gắng, tất cả đều đổ sụp 
What it meant to me will eventually be a memory of a time when
Rốt cuộc nó chỉ ý nghĩa với tôi như là một ký ức của thời gian 

I tried so hard
Tôi đã nỗ lực rất nhiều 
And got so far
Và đã tiến được rất xa 
But in the end
Nhưng kết cục 
It doesn't even matter
Nó chẳng là gì cả 
I had to fall
Tôi đã ngã sụp 
To lose it all
Mất tất cả 
But in the end
Nhưng kết cục 
It doesn't even matter
Nó chẳng là gì cả 

I've put my trust in you
Tôi đã đặt niềm tin vào bạn 
Pushed as far as I can go
Đẩy đi thật xa như tôi có thể 
For all this
Với tất cả điều này 
There's only one thing you should know
Chỉ có duy nhất một điều bạn nên biết 
I've put my trust in you
Tôi đã đặt niềm tin vào bạn 
Pushed as far as I can go
Đẩy đi thật xa như tôi có thể 
For all this
Với tất cả điều này 
There's only one thing you should know
Chỉ có duy nhất một điều bạn nên biết

I tried so hard
Tôi đã nỗ lực rất nhiều 
And got so far
Và đã tiến được rất xa 
But in the end
Nhưng kết cục 
It doesn't even matter
Nó chẳng là gì cả 
I had to fall
Tôi đã ngã sụp 
To lose it all
Mất tất cả 
But in the end
Nhưng kết cục 
It doesn't even matter
Nó chẳng là gì cả

No comments

Powered by Blogger.