Header Ads

Lời dịch bài hát Wavin' Flag - K'naan

Mọi người thường biết đến phiên bản Wavin' Flag được chọn làm bài hát cổ động của Coca-cola cho World Cup 2010. Tuy nhiên phiên bản gốc của bài hát được viết cho Somalia, quê nhà của K'naan, nơi người dân vẫn phải chịu cảnh chiến tranh và nghèo đói. Đó là bài hát nói về khát vọng tự do.

Wavin' Flag
Lá Cờ Tung Bay

When I get older I will be stronger
Khi tôi trưởng thành tôi sẽ mạnh mẽ hơn
They'll call me freedom just like a wavin' flag
Họ sẽ nói tôi tự do như một lá cờ tung bay

When I get older I will be stronger
Khi tôi trưởng thành tôi sẽ mạnh mẽ hơn
They'll call me freedom just like a wavin' flag
Họ sẽ nói tôi tự do như một lá cờ tung bay
And then it goes back, and then it goes back
Và rồi nó trở lại, và rồi nó trở lại
And then it goes back, oh
Và rồi nó trở lại, oh

Born to a throne, stronger than Rome
Sinh ra trên một ngai vàng, mạnh mẽ hơn cả La Mã
But violent prone, poor people zone
Nhưng là một khu vực người nghèo, đầy bạo lực
But it's my home, all I have known
Nhưng đó là quê hương tôi, mọi điều mà tôi biết
Where I got grown, streets we would roam
Nơi tôi đã lớn lên, những con đường mà chúng tôi lang thang

Out of the darkness, I came the farthest
Vượt qua bóng tối, tôi đến nơi xa xôi nhất
Among the hardest survival
Giữa cuộc sinh tồn khó khăn nhất
Learn from these streets, it can be bleak
Hãy học hỏi từ những con đường này, nó có thể lạnh lẽo đấy
Accept no defeat, surrender, retreat
Không chấp nhận thất bại. đầu hàng, bỏ chạy

So we struggling, fighting to eat
Thế nên chúng tôi đấu tranh, chiến đấu để tìm cái ăn
And we wondering when we'll be free
Và chúng tôi tự hỏi khi nào chúng tôi sẽ tự do
So we patiently wait for that fateful day
Vậy nên chúng tôi kiên nhẫn đợi ngày định mệnh đó
It's not far away, but for now we say
Nhưng bây giờ chúng tôi nói, nó không còn xa nữa đâu

When I get older I will be stronger
Khi tôi trưởng thành tôi sẽ mạnh mẽ hơn
They'll call me freedom just like a wavin' flag
Họ sẽ nói tôi tự do như một lá cờ tung bay
And then it goes back, and then it goes back
Và rồi nó trở lại, và rồi nó trở lại
And then it goes back, oh
Và rồi nó trở lại, oh

So many wars, settling scores
Quá nhiều chiến tranh, những cuộc tính sổ
Bringing us promises, leaving us poor
Mang đến cho chúng tôi những lời hứa, để lại là sự nghèo đói
I heard them say, "love is the way"
Tôi nghe họ nói, "tình yêu là lối dẫn đường"
"Love is the answer, " that's what they say
"Tình yêu là câu trả lời", đó là điều họ nói

But look how they treat us, make us believers
Nhưng nhìn cách họ chúng tôi mà xem, khiến chúng tôi tin tưởng
We fight their battles, then they deceive us
Chúng tôi chiến đấu cuộc chiến của họ, rồi họ dối lừa chúng tôi
Try to control us, they couldn't hold us
Cố gắng điều khiển chúng tôi, họ không thể nắm giữ chúng tôi
'Cause we just move forward like Buffalo Soldiers
Vì chúng tôi chỉ di chuyển phía trước như những chiến binh Buffalo

So we struggling, fighting to eat
Thế nên chúng tôi đấu tranh, chiến đấu để tìm cái ăn
And we wondering when we'll be free
Và chúng tôi tự hỏi khi nào chúng tôi sẽ tự do
So we patiently wait for that fateful day
Vậy nên chúng tôi kiên nhẫn đợi ngày định mệnh đó
It's not far away, but for now we say
Nhưng bây giờ chúng tôi nói, nó không còn xa nữa đâu

When I get older I will be stronger
Khi tôi trưởng thành tôi sẽ mạnh mẽ hơn
They'll call me freedom just like a wavin' flag
Họ sẽ nói tôi tự do như một lá cờ tung bay
And then it goes back, and then it goes back
Và rồi nó trở lại, và rồi nó trở lại
And then it goes back, and then it goes
Và rồi nó trở lại,  và rồi nó trở lại

When I get older I will be stronger
Khi tôi trưởng thành tôi sẽ mạnh mẽ hơn
They'll call me freedom just like a wavin' flag
Họ sẽ nói tôi tự do như một lá cờ tung bay
And then it goes back, and then it goes back
Và rồi nó trở lại, và rồi nó trở lại
And then it goes back, and then it goes
Và rồi nó trở lại,  và rồi nó trở lại

And then it goes
Và rồi nó trở lại

And everybody will be singing it
Và mọi người sẽ ca vang nó
And you and I will be singing it
Và bạn và tôi sẽ ca vang nó
And we all will be singing it
Và tất cả chúng ta sẽ ca vang nó

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

When I get older I will be stronger
Khi tôi trưởng thành tôi sẽ mạnh mẽ hơn
They'll call me freedom just like a wavin' flag
Họ sẽ nói tôi tự do như một lá cờ tung bay
And then it goes back, and then it goes back
Và rồi nó trở lại, và rồi nó trở lại
And then it goes back, and then it goes
Và rồi nó trở lại,  và rồi nó trở lại

When I get older I will be stronger
Khi tôi trưởng thành tôi sẽ mạnh mẽ hơn
They'll call me freedom just like a wavin' flag
Họ sẽ nói tôi tự do như một lá cờ tung bay
And then it goes back, and then it goes back
Và rồi nó trở lại, và rồi nó trở lại
And then it goes back, oh
Và rồi nó trở lại, oh

When I get older
Khi tôi trưởng thành
When I get older
Khi tôi trưởng thành
I will be stronger
Tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Just like a wavin' flag
Như một lá cờ tung bay
Just like a wavin' flag
Như một lá cờ tung bay
Just like a wavin' flag
Như một lá cờ tung bay
Flag, flag
Lá cờ, lá cờ
Just like a wavin' flag
Như một lá cờ tung bay

No comments

Powered by Blogger.