Header Ads

Phân biệt across và through

Khi nói về hành động băng qua một đối tượng nào đó, chúng ta có hai giới từ across và through. Vậy hai từ này khác nhau như thế nào? Trong trường hợp nào thì dùng từ này, trong trường hợp nào thì dùng từ còn lại?

1. Lưu ý

Cả across và through đều có nhiều nghĩa và có thể dùng như giới từ và trạng từ. Tuy nhiên trong giới hạn bài viết này chúng ta chỉ xét đến phương diện chuyển động

2. Phân biệt

Đầu tiên, hãy xem hình dưới đây:

Như vậy,  across được dùng khi chủ thể đi qua trên bề mặt đối tượng. Nghĩa là, trong lúc di chuyển, chủ thể ở bên trên đối tượng.

Ví dụ:

  • He is going to drive across the desert. (Anh ta dự định lái băng qua sa mạc.)
  • The ferry carries passengers across the river. (Con phà đưa hành khách qua sông.)


Còn through được dùng khi chủ thể băng qua qua đối tượng bằng cách đi vào bên trong nó. Nghĩa là, trong lúc di chuyển, chủ thể nằm bên trong đối tượng.

Ví dụ:

  • They walked through the forest. (Họ đã đi bộ băng qua khu rừng.)
  • The dog jumps through the window to chase a cat. (Con chó nhảy qua cửa sổ để đuổi theo một con mèo.)

No comments

Powered by Blogger.