Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các phụ kiện cá nhân

Các từ vựng tiếng Anh trong bài viết này sẽ liên quan đến các phụ kiện cá nhân mà chúng ta mang theo bên người. Hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các từ vựng này để không còn phải sợ hãi khi đối mặt với các từ vựng chủ đề phụ kiện cá nhân nữa.


Danh sách từ vựng

 1. Backpack /ˈbækpæk/: ba lô
 2. Barrette /bəˈret/: trâm cài tóc, kẹp tóc
 3. Belt /belt/: dây nịt, dây thắt lưng
 4. Beret /bəˈreɪ/: mũ nồi
 5. Boot(s) /buːt(s)/: giày ống
 6. Bow tie /ˌbəʊ ˈtaɪ/: Nơ con bướm
 7. Cap /kæp/: mũ lưỡi trai
 8. Flip-flop(s) /ˈflɪp flɒp(s)/: dép xỏ ngón
 9. Glasses / ˈɡlɑːsɪz/: mắt kính
 10. Glove(s) /ɡlʌv(z)/: găng tay
 11. Handbag /ˈhændbæɡ/: túi xách tay
 12. Hat /hæt/: mũ
 13. Headband /ˈhedbænd/: Dải buộc đầu, băng buộc đầu
 14. Helmet /ˈhelmɪt/: mũ bảo hiểm
 15. High heels /ˌhaɪ ˈhiːlz/: giày cao gót
 16. Mortar board /ˈmɔːrtər bɔːrd/: mũ tốt nghiệp
 17. Purse /pɜːrs/: ví (thường được dùng bởi phụ nữ)
 18. Sandal(s) /ˈsændl(z)/: xăng đan
 19. Scarf /skɑːrf/: Khăn quàng cổ, khăn choàng cổ
 20. Stocking(s) /ˈstɒkɪŋ(z)/: Vớ dài, bít tất dài
 21. Tie /taɪ/: Cà vạt
 22. Umbrella /ʌmˈbrelə/: Ô, dù
 23. Wallet /ˈwɒlɪt/: ví, bóp dùng đựng tiền, thường gập được
 24. Watch /wɒtʃ/: đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi; nhất là xưa kia)
 25. Sock(s) /sɒk(s)/: Vớ ngắn, tất

No comments

Powered by Blogger.