Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề dụng cụ tháo lắp - sữa chữa

Cờ lê trong tiếng Anh là gì nhỉ? Còn cái kìm thì sao? 21 từ vựng liên quan đến các dụng cụ tháo lắp và sữa chữa sẽ trả lời cho các bạn tất tần tật các câu hỏi trên. Danh sách từ vựng

 1. Screw /skruː/: đinh vít, đinh ốc
 2. Screwdriver /ˈskruːdraɪvər/: cái tua vít, tuốc nơ vít
 3. Wrench /rentʃ/: cờ lê
 4. Adjustable wrench /əˈdʒʌstəbl rentʃ/: mỏ lết
 5. Pipe wrench /paɪp rentʃ/: mỏ lết răng
 6. Bolt /bəʊlt/: bu-lông
 7. Nut /nʌt/: đai ốc
 8. Nail /neɪl/: cái đinh, cây đinh
 9. Tape measure /ˈteɪp meʒər/: thước cuộn, thước dây
 10. Hammer /ˈhæmər/: búa
 11. Pliers /ˈplaɪərz/: cái kìm
 12. Pincers /ˈpɪnsərz/: kìm càng cua
 13. Drill /drɪl/: mũi khoan; máy khoan
 14. Bradawl /ˈbrædɔːl/: cái dùi
 15. Chisel /ˈtʃɪzl/: cái đục
 16. File /faɪl/: cái giũa
 17. Sandpaper /ˈsændpeɪpər/: giấy ráp, giấy nhám
 18. Clamp /klæmp/: cái kẹp
 19. Allen key /ˈælən kiː/: khóa lục giác
 20. Spirit level /ˈspɪrɪt levl/: thước thủy
 21. Hacksaw /ˈhæksɔː/: cưa sắt

No comments

Powered by Blogger.