Header Ads

Phân biệt alike, like, similar và same

Alike, like và similar có một nghĩa chung là giống nhau, tương tự nhau. Sự khác biệt giữa 3 từ này chính là về mặt ngữ pháp và vị trí được đặt trong câu. Còn same thì có một nghĩa riêng biệt, không giống với 3 từ kia.

1. Alike

a. Alike được sử dụng như tính từ, đứng riêng một mình, không đi kèm bổ nghĩa cho danh từ

Ví dụ:

 • They both look all alike. (Cả hai người họ trông hoàn toàn giống nhau.)
 • They go to the alike school. (Không dùng alike đi kèm bổ nghĩa cho danh từ)

b. Alike được sử dụng như trạng từ

Ví dụ:

 • My mother treated my little brother and me alike. (Mẹ tôi đối xử với em trai và tôi như nhau.)

c. Không dùng alike làm giới từ

Ví dụ:

 • She's alike a movie star.

 2. Like

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta chỉ xét like với nghĩa là giống nhau, tương tự nhau.

a. Like được sử dụng như là giới từ

Ví dụ:

 • She's like a movie star.  (Cô ấy giống như một ngôi sao điện ảnh.)
 • She treated me like her son. (Bà ấy đối đãi với tôi như con trai mình.)

b. Like được sử dụng như là liên từ

Ví dụ:

 • Nobody plays that game like he did. (Không ai chơi trò chơi đó được như anh ấy.)

3. Similar

a. Similar chỉ được sử dụng như là một tính từ, và có thể đi kèm bổ nghĩa cho danh từ

Ví dụ:

 • I solved a similar problem a week ago. (Tôi đã giải quyết một vấn đề tương tự cách đây một tuần.)
 • They both look all similar. (Hai người họ trông hoàn toàn giống nhau.)

b. Cấu trúc similar to + N nghĩa là giống như ...

Ví dụ:

 • He looks similar to an actor that I have seen on TV. (Anh ta trông giống một diễn viên mà tôi đã thấy trên tivi.)
 • The dress she's wearing is similar to mine. (Bộ đầm cô ấy đang mặc giống với cái của tôi.)

4. Same

Nghĩa là cùng một, không khác biệt. Same luôn có the đằng trước.

Ví dụ:

 • She and I went to the same university. (Cô ấy và tôi vào cùng một trường đại học.)
 • John has the same idea as yours. (John có cùng ý kiến với bạn.)

No comments

Powered by Blogger.