Header Ads

Phân biệt all và every

All và every là những từ hạn định thường xuyên được bắt gặp trong tiếng Anh. Trong nhiều trường hợp, cả hai từ này có nghĩa rất tương đồng nhau và trong một số trường hợp thì lại có nghĩa rất khác nhau. Vậy chỗ giống và khác nhau đó là gì, chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời nha.1. Giống nhau

Đều dùng như từ hạn định để ám chỉ mọi cá thể trong một nhóm có từ 3 cá thể trở lên. 

Khi dùng với nghĩa này, every chỉ được dùng với danh từ số ít còn all được dùng với danh từ số nhiều

Ví dụ:

 • Every person is equal before the law. (Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.)
 • All people are equal before the law. (Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.)


2. Khác nhau

a. All có thể được dùng với danh từ không đếm được, còn every thì không

Ví dụ:

 •  I want to know all information about him. (Tôi muốn biết tất cả thông tin về anh ta.)
 •  I want to know every information about him.

b. All (of) có thể đứng trước các danh từ có đi kèm với các mạo từ (a, an, the), các từ chỉ định (this, that, these, those) và các tính từ sở hữu (my, our, your, v.v...) còn every thì không

Ví dụ:

 • He sold all (of) his cars. (Anh ta đã bán tất cả xe hơi của mình.)
 • He sold every his car.
 • I want to buy all these books. (Tôi muốn mua tất cả quyển sách này.)
 • I want to buy every this book.

c. Khi đứng trước danh từ số ít, all có nghĩa là toàn bộ thời gian đó còn every thì mang nghĩa là mỗi

Ví dụ:

 • She studies English all day. (Cô ấy học tiếng Anh cả ngày.)
 • She studies English every day. (Cô ấy học tiếng Anh mỗi ngày.)

d. All có thể được dùng như đại từ còn every thì không

Ví dụ:

 • We all like the movie. (Tất cả chúng tôi đều thích bộ phim.)
 • All he want is her love. (Tất cả điều anh ấy muốn là tình yêu của cô ta.)

e. All có thể được dùng như trạng từ còn every thì không

Ví dụ:

 • My grandmother lives all alone. (Bà tôi sống chỉ một thân một mình.)
 • It's all over. (Nó kết thúc hoàn toàn rồi.)

No comments

Powered by Blogger.