Header Ads

Phân biệt day after day, day by day và day-to-day

Ba cụm từ day after day, day by day và day-to-day thường khiến cho người học tiếng Anh dễ nhầm lẫn và sử dụng sai. Vậy, chỗ khác nhau giữa các cụm từ này là gì và chúng được dùng trong văn cảnh nào?1. Day after day

Giữ vai trò là trạng từ trong câu, chỉ tính thường xuyên, mang nghĩa là lặp đi lặp lại mỗi ngày, liên tục trong nhiều ngày (ngày nào cũng giống ngày nào, lặp đi lặp lại).

Ví dụ:

  • I've practiced English day after day for 2 years. (Tôi luyện tập tiếng Anh ngày này qua ngày khác trong suốt 2 năm.)
  • He buys coffee at the store day after day. (Ngày nào anh ta cũng mua cà phê tại cửa hàng.)

2. Day by day

Giữ vai trò là trạng từ trong câu, chỉ sự biến đổi, mang nghĩa là dần dần, từng chút một qua nhiều ngày (ngày hôm sau khác ngày hôm trước, từng chút một).

Ví dụ:

  • Day by day my speaking skills have been improved. (Qua từng ngày, kỹ năng nói của tôi được cải thiện.)
  • Their living conditions became better day by day. (Điều kiện sống của họ trở nên tốt hơn qua từng ngày.)

3. Day-to-day

Lưu ý có gạch ngang, là tính từ và luôn đi kèm với danh từ, mang nghĩa là hàng ngày

Ví dụ:

  • She's responsible for the day-to-day running of the company. (Cô ấy chịu trách nhiệm cho hoạt động hằng ngày của công ty.)
  • What are your day-to-day problems? (Những vấn đề hàng ngày của bạn là gì?)

No comments

Powered by Blogger.