Header Ads

Lời dịch bài hát I Look To You - Whitney Houston

I Look To You của Whitney Houston chắc chắn là một bài hát phù hợp để luyện tiếng Anh. Bài hát được ca sỹ Whitney Houston hát rất rõ lời và phần âm nhạc thì phải nói là tuyệt vời.


Lời và lời dịch

I Look To You
Em Trông Cậy Nơi Anh

As I lay me down
Khi em đặt mình xuống
Heaven hear me now
Thiên đường nghe thấy em ngay
I'm lost without a cause
Em lạc lối mà không rõ nguyên cớ
After giving it my all
Sau khi trao đi mọi thứ
Winter storms have come
Những cơn bão mùa đông ùa tới
And darkened my sun
Và làm lu mờ đi mặt trời của em
After all that I've been through
Sau tất cả những điều em đã trải qua
Who on earth can I turn to?
Em có thể trông cậy vào ai trên cõi đời này?

I look to you
Em trông cậy nơi anh
I look to you
Em trông cậy nơi anh
After all my strength is gone
Sau khi mọi sức mạnh của em tan biến
In you, I can be strong
Nơi anh, em có thể mạnh mẽ
I look to you
Em trông cậy nơi anh
I look to you
Em trông cậy nơi anh
And when melodies are gone
Và khi những giai điệu không còn
In you, I hear a song
Nơi anh, em nghe được một bài ca
I look to you
Em trông cậy nơi anh

About to lose my breath
Sắp hết hơi rồi
There's no more fighting left
Không còn chiến đấu nổi nữa
Sinking to rise no more
Chìm xuống để rồi không gượng lên nổi
Searching for that open door
Tìm kiếm cánh cửa mở rộng
And every road that I've taken, mmm
Và mọi con đường em đi
Led to my regret
Đều dẫn tới sự hối tiếc
And I don't know if I'm gon' make it
Và em không biết liệu mình có làm được không
Nothing to do but lift my head
Không làm được gì ngoài việc ngẩng cao đầu

I look to you
Em trông cậy nơi anh
I look to you, yeah
Em trông cậy nơi anh
And when all my strength is gone
Và khi mọi sức mạnh của em tan biến
In you, I can be strong
Nơi anh, em có thể mạnh mẽ
I look to you
Em trông cậy nơi anh
I look to you, oh yeah
Em trông cậy nơi anh
And when melodies are gone
Và khi những giai điệu không còn
In you, I hear a song
Nơi anh, em nghe được một bài ca
I look to you
Em trông cậy nơi anh

My levees are broken (Oh Lord)
Những bờ đê của em đã vỡ (ôi Chúa ơi)
My walls are coming down on me (Coming down on me)
Những bức tường của em đang đổ lên người em (đổ lên người em)
All the rain is falling (My rain is falling)
Mọi cơn mưa đang ập xuống (Mưa của em đang ập xuống)
Defeat is calling (Set me free)
Thất bại đang vẫy gọi (Hãy giải thoát em)
I need you to set me free
Em cần anh giải thoát em
Take me far away from the battle
Cứu em rời xa khỏi cuộc chiến
I need you
Em cần anh
Shine on me
Chiếu rọi em

I look to you
Em trông cậy nơi anh
I look to you
Em trông cậy nơi anh
After all my strength is gone
Sau khi mọi sức mạnh của em tan biến
In you, I can be strong
Nơi anh, em có thể mạnh mẽ
I look to you
Em trông cậy nơi anh
I look to you
Em trông cậy nơi anh
And when melodies are gone
Và khi những giai điệu không còn
In you, I hear a song
Nơi anh, em nghe được một bài ca
I look to you
Em trông cậy nơi anh

I look to you
Em trông cậy nơi anh
Ooh
Ôi
I look to you
Em trông cậy nơi anh

Từ vựng tiếng Anh

  • Heaven /ˈhevn/ (n) thiên đường
  • Darken /ˈdɑːrkən/ (v) làm tối, làm u ám
  • Melody /ˈmelədi/ (n) giai điệu
  • Sink /sɪŋk/ (v) chìm, thụt, lún

No comments

Powered by Blogger.