Header Ads

Lời dịch bài hát My Love Is Your Love - Whitney Houston

My Love Is Your Love của Whitney Houston là bài hát mà bạn không nên bỏ qua nếu bạn đang muốn tìm một bài hát để luyện tiếng Anh. Đây là một bài hát về tình yêu cao cả và tuyệt vời.


Lời và lời dịch

My Love Is Your Love
Tình Yêu Của Tôi Là Tình Yêu Của Bạn

Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright (Turn me up, turn me up, turn me up)
Ổn thôi mà (Khiến tôi quẩy nào, khiến tôi quẩy nào, khiến tôi quẩy nào)
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà

If tomorrow is Judgement Day (Sing mommy)
Nếu mai là ngày Phán Xét (Hát lên mẹ ơi)
And I'm standing on the front line
Và tôi đang đứng trên tiền tuyến
And the Lord ask me what I did with my life
Và Chúa hỏi tôi đã làm gì với cuộc đời mình
I will say I spent it with you
Tôi sẽ nói tôi trải qua nó bên bạn
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright (It's alright)
Ổn thôi mà (Ổn thôi mà)
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà

If I wake up in World War 3 (World War 3)
Nếu tôi thức dậy trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ 3 (Chiến Tranh Thế Giới Thứ 3)
I see destruction and poverty
Tôi thấy sự hủy diệt và đói nghèo
And I feel like I wanna go home
Và tôi cảm thấy như mình muốn về nhà
It's okay if you're comin' with me
Thật tốt nếu bạn đi với tôi
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright (It's alright)
Ổn thôi mà (Ổn thôi mà)
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà

'Cause your love is my love
Vì tình yêu của bạn là tình yêu của tôi
And my love is your love
Và tình yêu của tôi là tình yêu của bạn
It would take an eternity to break us
Vĩnh viễn không phá vỡ được chúng ta
And the chains of Amistad couldn't hold us
Và xiềng xích của Amistad không kiềm giữ được chúng ta

'Cause your love is my love
Vì tình yêu của bạn là tình yêu của tôi
And my love is your love
Và tình yêu của tôi là tình yêu của bạn
It would take an eternity to break us
Vĩnh viễn không phá vỡ được chúng ta
And the chains of Amistad couldn't hold us
Và xiềng xích của Amistad không kiềm giữ được chúng ta

Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà

If I lose my fame and fortune
Nếu tôi mất danh tiếng và tiền tài
And I'm homeless on the street (On the street, oh Lord)
Và tôi vô gia cư lang thang trên đường (Trên đường, ôi Chúa ơi)
And I'm sleepin' in Grand Central Station (Ooh, okay)
Và tôi ngủ ở ga Đại Trung Tâm (Ôi, ổn thôi)
It's okay if you're sleepin' with me
Sẽ ổn thôi nếu bạn đang ngủ bên tôi
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà

As the years, they pass us by (The years, the years, the years)
Khi năm tháng vụt qua chúng ta (Năm tháng, năm tháng, năm tháng)
We stay young through each other's eyes (Each other's eyes)
Chúng ta vẫn mãi thanh xuân trong mắt nhau (mắt nhau)
And no matter how old we get, oh
Và bất kể chúng ta già đi thế nào, ôi
It's okay as long as I got you, babe
Sẽ ổn miễn là tôi có bạn
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà

'Cause your love is my love
Vì tình yêu của bạn là tình yêu của tôi
And my love is your love
Và tình yêu của tôi là tình yêu của bạn
It would take an eternity to break us
Vĩnh viễn không phá vỡ được chúng ta
And the chains of Amistad couldn't hold us
Và xiềng xích của Amistad không kiềm giữ được chúng ta

If I should die this very day (Very, very day)
Nếu tôi sẽ chết ngay ngày này (ngay ngày này)
Don't cry, 'cause on Earth, we weren't meant to stay
Đừng khóc, vì chúng ta không có ý định ở mãi thế gian
And no matter what people say (Really don't matter)
Và bất kể người đời nói gì (Không sao cả)
I'll be waiting for you after Judgement Day
Tôi sẽ đợi bạn sau ngày Phán Xét

'Cause your love is my love
Vì tình yêu của bạn là tình yêu của tôi
And my love is your love
Và tình yêu của tôi là tình yêu của bạn
It would take an eternity to break us
Vĩnh viễn không phá vỡ được chúng ta
And the chains of Amistad couldn't hold us
Và xiềng xích của Amistad không kiềm giữ được chúng ta

'Cause your love is my love
Vì tình yêu của bạn là tình yêu của tôi
And my love is your love
Và tình yêu của tôi là tình yêu của bạn
It would take an eternity to break us
Vĩnh viễn không phá vỡ được chúng ta
And the chains of Amistad couldn't hold us
Và xiềng xích của Amistad không kiềm giữ được chúng ta

'Cause your love is my love
Vì tình yêu của bạn là tình yêu của tôi
And my love is your love
Và tình yêu của tôi là tình yêu của bạn
It would take an eternity to break us
Vĩnh viễn không phá vỡ được chúng ta
And the chains of Amistad couldn't hold us
Và xiềng xích của Amistad không kiềm giữ được chúng ta

Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands
Vỗ tay lên nào
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà
Clap your hands, y'all
Vỗ tay lên nào bạn ơi
It's alright
Ổn thôi mà

Từ vựng tiếng Anh

  • Judgement /ˈdʒʌdʒmənt/ (n) sự xét xử
  • Destruction /dɪˈstrʌkʃn/ (n) sự huỷ diệt
  • Poverty /ˈpɒvəti/ (n) sự nghèo nàn

No comments

Powered by Blogger.