Header Ads

Lời dịch bài hát Saving All My Love For You - Whitney Houston

Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, khó mà dùng luận lý thông thường mà giải thích được. Hãy cảm nhận điều đó thông qua bài hát Saving All My Love For You được trình bày bởi Whitney Houston. 


Lời và lời dịch

Saving All My Love For You
Dành Trọn Tình Yêu Cho Anh

A few stolen moments, is all that we shared
Vài khoảnh khắc vụng trộm là tất cả chúng ta có
You've got your family, and they need you there
Anh đã có gia đình, và họ cần anh ở đó
Though I try to resist, being last on your list
Dù em cố phản kháng, nhưng chỉ xếp cuối trên danh sách của anh
But no other man's gonna do
Nhưng không người đàn ông khác nào làm thế cả
So I'm saving all my love for you
Thế nên em dành trọn tình mình cho anh

It's not very easy living all alone
Thật không dễ dàng sống lẻ bóng một mình
My friends try and tell me find a man of my own
Bạn bè em cố thuyết phục em tìm một người đàn ông của riêng mình
But each time I try, I just break down and cry
Nhưng mỗi lần em thử, em đều gục ngã và khóc ròng
'Cause I'd rather be home feeling blue
Vì em chẳng thà ở nhà gặm nhấm nỗi buồn
So I'm saving all my love for you
Thế nên em dành trọn tình mình cho anh

You used to tell me we'd run away together
Anh từng nói với em rằng chúng ta sẽ chạy trốn cùng nhau
Love gives you the right to be free
Tình yêu cho phép anh được quyền tự do
You said, "Be patient, just wait a little longer."
Anh nói, "Hãy kiên nhẫn, đợi thêm chút nữa thôi"
But that's just an old fantasy
Nhưng đó chỉ một ảo mộng cũ rích

I've got to get ready
Em phải sẵn sàng
Just a few minutes more
Chỉ vài phút nữa thôi
Gonna get that old feeling
Sẽ đón nhận lại cảm giác xưa
When you walk through that door
Khi anh bước qua cánh cửa đó

'Cause tonight is the night for a feeling alright
Vì đêm nay là đêm dành cho cảm xúc thăng hoa
We'll be making love the whole night through
Chúng ta sẽ mặn nồng thâu đêm
So I'm saving all my love
Thế nên em dành trọn tình mình cho anh
Yes, I'm saving all my love
Vâng, em dành trọn tình mình
Yes, I'm saving all my love for you
Vâng, em dành trọn tình mình cho anh

No other woman is gonna love you more
Không người đàn bà nào khác sẽ yêu anh nữa
'Cause tonight is the night that I'm feeling alright
Vì đêm nay là đêm em cảm thấy thăng hoa
We'll be making love the whole night through
Chúng ta mặn nồng thâu đêm
So I'm saving all my love
Thế nên em dành trọn tình mình
Yeah, I'm saving all my loving
Đúng, em dành trọn tình mình
Yes, I'm saving all my love for you
Vâng, em dành trọn tình mình cho anh
For you, for you
Cho anh, cho anh

Từ vựng tiếng Anh

  • Moment /ˈməʊmənt/ (n) chốc, chút, lát
  • Resist /rɪˈzɪst/ (v) kháng cự, chống lại
  • Fantasy /ˈfæntəsi/ (n) khả năng tưởng tượng, hình ảnh tưởng tượng

No comments

Powered by Blogger.