Header Ads

Lời dịch bài hát Superwoman - Alicia Keys

Bài viết này sẽ dịch lời hát Superwoman của ca sỹ Alicia Keys. Ai cũng có thể là siêu nhân, nếu bạn có lòng quyết tâm và nghị lực vượt qua chính mình.


Lời và lời dịch

Superwoman
Nữ Siêu Nhân

Yeah
Yeah
Everywhere I'm turning, nothing seems complete
Mọi nơi tôi hướng đến, dường như không có gì hoàn chỉnh cả
I stand up and I'm searching for the better part of me
Tôi đứng dậy và tôi tìm kiếm phần tốt hơn của mình
I hang my head from sorrow, slave to humanity
Tôi vươn mình khỏi nỗi đau, nô lệ của nhân loại
I wear it on my shoulders, gotta find strength in me
Tôi khoác lên vai trọng trách, phải tìm thấy sức mạnh trong bản thân
(Why is that?)
(Tại sao thế?)

'Cause I am a Superwoman
Vì tôi là một nữ Siêu Nhân
Yes I am (Yes she is)
Đúng thế đấy (Đúng thế đấy)
Still when I'm a mess
Khi tôi vẫn còn chưa ra gì
I still put on a vest
Tôi vẫn mặc một bộ trang phục
With an "S" on my chest
Với một chữ "S" trên ngực
Oh, yes, I'm a Superwoman
Ồ, đúng thế, tôi là một nữ Siêu Nhân

(And this is for)
(Và điều này là vì)
For all the mothers fighting
Vì tất cả người mẹ đang chiến đấu
For better days to come
Vì những ngày tốt đẹp hơn đang tới
And all my women, all my women sitting here trying
Và tất cả người phụ nữ của tôi, tất cả người phụ nữ của tôi ngồi đây đang cố gắng
To come home before the sun
Trở về nhà trước ánh mặt trời
And all my sisters coming together
Và tất cả chị em gái của tôi bên nhau
Say "Yes, I will," and "Yes, I can"
Cùng nói "Có, tôi sẽ" và "Có, tôi có thể "
(Why is that?)
(Tại sao thế?)

'Cause I am a Superwoman
Vì tôi là một nữ Siêu Nhân
Yes I am (Yes she is)
Đúng thế đấy (Đúng thế đấy)
Still when I'm a mess
Khi tôi vẫn còn chưa ra gì
I still put on a vest
Tôi vẫn mặc một bộ trang phục
With an "S" on my chest
Với một chữ "S" trên ngực
Oh, yes, I'm a Superwoman
Ồ, đúng thế, tôi là một nữ Siêu Nhân

When I'm breaking down and I can't be found
Khi tôi suy sụp và không thể tìm thấy
As I start to get weak
Khi tôi bắt đầu yếu đuối
'Cause no one knows me underneath these clothes
Vì không ai biết tôi đằng sau bộ quần áo này
But I can fly
Nhưng tôi có thể bay
We can fly, oh
Chúng ta có thể bay, ồ

'Cause I am a Superwoman
Vì tôi là một nữ Siêu Nhân
Yes I am (Yes she is)
Đúng thế đấy (Đúng thế đấy)
Still when I'm a mess
Khi tôi vẫn còn chưa ra gì
I still put on a vest
Tôi vẫn mặc một bộ trang phục
With an "S" on my chest
Với một chữ "S" trên ngực
Oh yes, I'm a Superwoman (Yes she is)
Ồ, đúng thế, tôi là một nữ siêu nhân (Đúng thế đấy)
Oh let me tell you, I am Superwoman, yes I am (Yes she is)
Ồ, để tôi nói cho bạn nghe, tôi là nữ siêu nhân, đúng thế (đúng thế đấy)
Oh yeah
Ồ, yeah
'Cause even when I'm a mess
Vì thậm chí khi tôi còn chưa ra gì
I still put on a vest
Tôi vẫn mặc một bộ trang phục
With an "S" on my chest
Với một chữ "S" trên ngực
Oh yes, I'm Superwoman (Yes I am)
Ồ, đúng thế, tôi là một nữ siêu nhân (Đúng thế đấy)
Said I'm a Superwoman (Yes she is)
Nói rồi tôi là một nữ siêu nhân (Đúng thế đấy)
Hey yeah, oh yeah
Hây yeah, ồ yeah

I'm super, I'm super
Tôi siêu đẳng, tôi siêu đẳng
Yes I am, yeah (Yes we are)
Đúng thế, yeah (Đúng chúng ta đều siêu)
Yes I am
Đúng thế
(Yes you are)
(Đúng bạn cũng siêu)
Oh

Từ vựng tiếng Anh

  • Sorrow /ˈsɒrəʊ/: sự đau khổ, nỗi buồn phiền
  • Humanity /hjuːˈmænəti/: loài người, nhân loại

No comments

Powered by Blogger.