Header Ads

Lời dịch bài hát Unbreakable - Alicia Keys

Một bài hát vui tươi đến từ ca sỹ Alicia Keys. Unbreakable sẽ giúp chúng ta xoá đi những mệt nhoài sau những giờ học tiếng Anh chăm chỉ. 


Lời và lời dịch

Unbreakable
Không Thể Phá Vỡ

Clap your hands, everybody
Vỗ tay nào, mọi người ơi
Clap your hands
Vỗ tay nào
Come on, keep it going
Nào, tiếp tục nào
Clap your hands, everybody
Vỗ tay nào, mọi người ơi
Clap your hands, everybody
Vỗ tay nào, mọi người ơi
Clap your hands
Vỗ tay nào
Let's do it, you ready?
Bạn sẵn sàng chưa, làm thôi nào
Come on
Thôi nào

We could fight like Ike and Tina
Chúng ta có thể chiến đấu như Ike and Tina
Or give back like Bill and Camille
Hoặc đáp trả lại như Bill và Camille
Be rich like Oprah and Stedman
Hãy giàu có như Oprah và Stedman
Or instead struggle like Flo and James Evans
Hoặc thay vì đó, đấu tranh như Flo và James Evans

'Cause he ain't no different from you
Vì anh ta không khác gì bạn
And she ain't no different from me
Và cô ta không khác gì tôi
So we got to live our dreams
Thế nên chúng ta phải sống với giấc mơ của mình
Like the people on TV
Như những con người trên tivi

We gotta stay tuned
Chúng ta phải ở yên đấy
'Cause there's more to see (Unbreakable)
Vì còn nhiều thứ để xem (Không thể phá vỡ)
Through the technical difficulties (Unbreakable)
Trải qua những khó khăn kỹ thuật (Không thể phá vỡ)
We might have to take a break
Chúng ta có thể phải nghỉ ngơi
But y'all know we'll be back next week
Nhưng bạn biết mà chúng ta sẽ trở lại tuần sau
I'm singing this love is unbreakable
Tôi đang ca bài tình yêu này bất diệt
Oh yeah yeah
Ồ yeah yeah

Yeah, clap your hands, everybody
Yeah, vỗ tay nào, mọi người ơi
Clap your hands, everybody
Vỗ tay nào, mọi người ơi
Let's do it like this, come on
Làm như này này, thôi nào

See, we could act out like Will and Jada (Will and Jada)
Thấy chưa, chúng ta có thể hành động như Will và Jada (Will và Jada)
Or like Kimora and Russell making paper, oh yeah
Hoặc như Kimora và Russell tạo ra giấy, ồ yeah
All in the family like the Jacksons (Like the Jacksons)
Tất cả trong một gia đình như gia đình Jackson (như gia đình Jackson)
And have enough kids to make a band like Joe and Katherine, yeah
Và có đủ lũ trẻ để tạo nên một band nhạc như Joe và Katherine, yeah

She ain't no different from me
Cô ta không khác gì tôi
And he ain't no different from you
Và anh ta không khác gì bạn
So we got to live our dreams
Thế nên chúng ta phải sống với giấc mơ của mình
Like the people on TV
Như những con người trên tivi

We gotta stay tuned
Chúng ta phải ở yên đấy
'Cause there's more to see (Unbreakable)
Vì còn nhiều thứ để xem (Không thể phá vỡ)
Through the technical difficulties (Unbreakable)
Trải qua những khó khăn kỹ thuật (Không thể phá vỡ)
We might have to take a break
Chúng ta có thể phải nghỉ ngơi
But y'all know we'll be back next week
Nhưng bạn biết mà chúng ta sẽ trở lại tuần sau
I'm singing this love is unbreakable
Tôi đang ca bài tình yêu này bất diệt
Oh yeah yeah
Ồ yeah yeah

We're living our dreams, yeah
Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình, yeah
We're living our dreams
Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình
We're living our dreams
Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình
We're living our dreams
Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình
(ooh)
(Ốồ)
We're living our dreams (We're living our dreams)
Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình (Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình)
We're living our dreams (We're living our dreams)
Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình (Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình)
We're living our dreams
Chúng ta đang sống trong giấc mơ của mình
(ooh oh yeah yeah)
(Ốồ ồ yeah yeah )

We gotta stay tuned
Chúng ta phải ở yên đấy
'Cause there's more to see (Unbreakable)
Vì còn nhiều thứ để xem (Không thể phá vỡ)
Through the technical difficulties (Unbreakable)
Trải qua những khó khăn kỹ thuật (Không thể phá vỡ)
We might have to take a break
Chúng ta có thể phải nghỉ ngơi
But y'all know we'll be back next week
Nhưng bạn biết mà chúng ta sẽ trở lại tuần sau
I'm singing this love is unbreakable
Tôi đang ca bài tình yêu này bất diệt Sing it one more time now
Hát lên một lần nữa ngay bây giờ nào
Y'all know we'll be breaking up
Bạn biết chúng ta sẽ rã đám
But we just might be back next week
Nhưng chúng ta có thể trở lại vào tuần sau
This love is unbreakable (Ha, ha, ha, yeah, yeah)
Tình yêu này là bất diệt (Ha, ha, ha, yeah, yeah)
Break it down, break it down like this
Phá vỡ nó xem nào, phá vỡ nó như này này
Yeah
Yeah

No thing, no money, no sin, no temptation, talking 'bout nothing
Không gì cả, không tiền bạc, không tội ác, không cám dỗ, không nói về cái gì hết
No thing, no money, no sin, no temptation, talking 'bout nothing
Không gì cả, không tiền bạc, không tội ác, không cám dỗ, không nói về cái gì hết
No thing, no money, no sin, no temptation, talking 'bout nothing
Không gì cả, không tiền bạc, không tội ác, không cám dỗ, không nói về cái gì hết
No thing, no money, no sin, no temptation, talking 'bout nothing
Không gì cả, không tiền bạc, không tội ác, không cám dỗ, không nói về cái gì hết
Yeah
Yeah
(Unbreakable)
(Không thể phá vỡ)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(Unbreakable)
(Không thể phá vỡ)
We just might be breaking up
Chúng ta có thể rã đám
But ya'll know we'll be back next week
Nhưng bạn biết mà chúng ta sẽ trở lại vào tuần sau
I'm singing this love is unbreakable
Tôi đang ca bài tình yêu này bất diệt

Từ vựng tiếng Anh

  • Unbreakable /ʌnˈbreɪkəbl/ không thể phá vỡ
  • Struggle /ˈstrʌɡl/ đấu tranh, chống lại
  • Temptation /tempˈteɪʃn/ sự xúi dục, sự cám dỗ

No comments

Powered by Blogger.