Header Ads

Tên tiếng Anh các hành tinh trong hệ mặt trời

 Tên tiếng Anh của sao hoả là gì? Còn của sao kim là gì? Nếu bạn đang thắc mắc những câu hỏi này thì đây là bài viết phù hợp cho bạn. Nào cùng học từ vựng Tiếng Anh về chủ đề các hành tinh trong hệ mặt trời nhé.


hệ mặt trời

Danh sách từ vựng

  1. Earth /ɜːrθ/ trái đất
  2. Moon /muːn/ mặt trăng
  3. Sun /sʌn/ mặt trời
  4. Mars /mɑːrz/ sao hỏa
  5. Venus /ˈviːnəs/ sao kim
  6. Mercury /ˈmɜːrkjəri/ sao thủy
  7. Jupiter /ˈdʒuːpɪtər/ sao mộc
  8. Saturn /ˈsætɜːrn/ sao thổ
  9. Uranus /ˈjʊrənəs/ sao thiên vương
  10. Neptune /ˈneptuːn/ sao hải vương

No comments

Powered by Blogger.