Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chỉ hình dáng

Bạn có phải là người đam mê hình học? Bài viết này chúng ta sẽ cũng điểm qua các từ vựng tiếng Anh đến hình dáng nhé. Hy vọng sẽ mang lại sự hữu ích cho việc học tiếng Anh của các bạn.

từ vựng tiếng anh chỉ hình dáng

Danh sách từ vựng

 1. Circle /ˈsɜːrkl/ hình tròn
 2. Oval /ˈəʊvl/ hình trái xoan, hình bầu dục
 3. Ellipse /ɪˈlɪps/ hình elip
 4. Triangle /ˈtraɪæŋɡl/ hình tam giác
 5. Right-angled Triangle /ˌraɪt æŋɡld ˈtraɪæŋɡl/ hình tam giác vuông
 6. Isosceles Triangle /aɪˌsɒsəliːz ˈtraɪæŋɡl/ hình tam giác cân
 7. Equilateral Triangle /ˌiːkwɪˌlætərəl ˈtraɪæŋɡl/ hình tam giác đều
 8. Rectangle /ˈrektæŋɡl/ hình chữ nhật
 9. Pentagon /ˈpentəɡən/ hình ngũ giác
 10. Hexagon /ˈheksəɡən/ hình lục giác
 11. Octagon /ˈɒktəɡən/ hình bát giác
 12. Square /skwer/ hình vuông
 13. Parallelogram /ˌpærəˈleləɡræm/ hình bình hành
 14. Rhombus /ˈrɒmbəs/ hình thoi
 15. Trapezoid /ˈtræpəzɔɪd/ hình thang
 16. Sphere /sfɪr/ hình cầu
 17. Cube /kjuːb/ hình lập phương
 18. Pyramid /ˈpɪrəmɪd/ hình chóp
 19. Cone /kəʊn/ hình nón
 20. Cylinder /ˈsɪlɪndər/ hình trụ
 21. Crescent /ˈkresnt/ hình lưỡi liềm
 22. Cross /krɒs/ hình chữ thập

No comments

Powered by Blogger.