Header Ads

Từ vựng tiếng Anh về kim loại

Gold, steel, iron là những từ tiếng Anh chỉ kim loại mà chắc hẳn ai cũng biết. Thế ngoài 3 từ đó ra còn những từ tiếng Anh nào về kim loại nữa nhỉ? Hãy dành 15 phút khám nhé!

từ vựng tiếng anh kim loại


Danh sách từ vựng

 1. Aluminium /ˌæləˈmɪniəm/ nhôm
 2. Barium /ˈbeəriəm/ bari
 3. Brass /brɑːs/ đồng thau
 4. Bronze /brɒnz/ đồng thiếc
 5. Chromium /ˈkrəʊmiəm/crôm
 6. Cobalt /ˈkəʊbɔːlt/ coban
 7. Copper /ˈkɒpə(r)/ đồng đỏ
 8. Gold /ɡəʊld/ vàng
 9. Iron /ˈaɪən/ sắt
 10. Lead /led/ chì
 11. Magnesium /mæɡˈniːziəm/ Magiê
 12. Mercury /ˈmɜːrkjəri/ thủy ngân
 13. Nickel /ˈnɪkl/ kền, niken
 14. Pewter /ˈpjuːtər/ hợp kim thiếc
 15. Platinum /ˈplætɪnəm/ bạch kim
 16. Potassium /pəˈtæsiəm/ kali
 17. Silver /ˈsɪlvər/ bạc
 18. Sodium /ˈsəʊdiəm/ natri
 19. Steel /stiːl/ thép
 20. Tin /tɪn/ thiếc
 21. Titanium /tɪˈteɪniəm/ titan
 22. Uranium /juˈreɪniəm/ urani
 23. Zinc /zɪŋk/ kẽm
 24. Alloy /ˈælɔɪ/ hợp kim

No comments

Powered by Blogger.