Header Ads

Các tính từ miêu tả mùi vị trong tiếng Anh

Chua, mặn, đắng, cay, ngọt là các vị thông dụng và mỗi vị lại có các mức độ khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu các từ tiếng Anh dùng để miêu tả các vị này như thế nào nhé.

tính từ miêu tả mùi vị trong tiếng Anh

Danh sách từ vựng

 1. Acidid /əˈsɪdɪk/ Có tính chua của axit
 2. Acrid /ˈækrɪd/ chát
 3. Aromatic /ˌærəˈmætɪk/ thơm
 4. Bitter /ˈbɪtə(r)/ Đắng
 5. Bittersweet /ˌbɪtəˈswiːt/ Mang vị ngọt đắng
 6. Bland /blænd/ Nhạt nhẽo
 7. Brackish /ˈbrækɪʃ/ Hơi măn
 8. Briny /ˈbraɪni/ Mặn như cá biển
 9. Delicious /dɪˈlɪʃəs/ ngon
 10. Chocolatey /ˈtʃɑːkləti/ Ngọt như Sô-cô-la
 11. Hot /hɒt/ nóng, cay
 12. Luscious /ˈlʌʃəs/ ngọt ngào, ngon lành
 13. Sharp /ʃɑːrp/ Rất chua
 14. Sour /ˈsaʊə(r)/ Chua
 15. Sugary /ˈʃʊɡəri/ Ngọt vì nhiều đường
 16. Sweet /swiːt/ Ngọt
 17. Sweetish /ˈswiːtɪʃ/ Ngọt nhẹ
 18. Saccharine /ˈsækərɪn/\ Ngọt liệm
 19. Salty /ˈsɔːlti/ mặn
 20. Sickly /ˈsɪkli/ tanh
 21. Spicy /ˈspaɪsi/ Cay
 22. Syrupy /ˈsɪrəpi/ Ngọt như si-rô
 23. Tangy /ˈtæŋi/ nồng nàn
 24. Tart /tɑːt/ Chua nhẹ
 25. Unsalted /ʌnˈsɔːltɪd/ Nhạt
 26. Vinegary /ˈvɪnɪɡəri/ Chua như giấm

No comments

Powered by Blogger.