Header Ads

Lời dịch bài hát Bye Bye - Mariah Carey

Ai rồi cũng phải ra đi, đó là điều không tránh khỏi. Bye Bye là nỗi lòng của Mariah Carey khi phải xa rời mãi mãi người bà yêu dấu của mình. 


Lời và lời dịch

Bye Bye
Giã Biệt

This is for my peoples who just lost somebody
Đây là dành cho những người đã mất đi ai đó
Your best friend, your baby, your man or your lady
Người bạn thân nhất, con cái, người đàn ông hay người phụ nữ của bạn
Put your hand way up high
Hãy đưa tay bạn lên cao
We will never say bye
Chúng ta sẽ không bao giờ nói lời từ biệt
Mama's, daddies, sisters, brothers, friends and cousins
Cha mẹ, anh chị em, bạn bè và họ hàng
This is for my peoples who lost their grandmothers
Đây là dành cho những người mất đi bà của mình
Lift your head to the sky, 'cause we will never say bye
Ngước đầu lên bầu trời, vì chúng ta sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt

As a child, there were them times
Khi còn nhỏ, có nhiều lần
I didn't get it, but you kept me in line
Con không hiểu chuyện, nhưng người đã giữ con theo khuôn phép
I didn't know why you didn't show up sometimes
Con không biết tại sao đôi khi người không xuất hiện
On Sunday mornings, and I missed you
Và buổi sáng chủ nhật, và con nhớ người 
But I'm glad we talked through
Nhưng con vui vì chúng ta đã tâm sự
All them grown folk things separation brings
Sự chia ly tới và rồi tất cả trở thành câu chuyện được kể lại
You never let me know it
Người không bao giờ để con biết
You never let it show because you loved me, and obviously
Người không bao giờ thể hiện ra vì người yêu con vô bờ
There's so much more left to say
Có quá nhiều điều nữa muốn nói
If you were with me today, face-to-face
Giá như người ở bên con lúc này, mặt đối mặt

I never knew I could hurt like this
Con không ngờ con lại đau dường này
And every day life rolls on
Và cuộc sống hằng ngày trôi
I wish I could talk to you for a while
Con ước con có thể trò chuyện với người một lúc
Miss you, but I try not to cry
Nhớ người, nhưng con gắng không khóc
As time goes by
Khi thời gian thoi đưa
And it's true that you've reached a better place
Và sự thật là người đã đến với một nơi tốt hơn
Still, I'd give the world to see your face
Con vẫn sẽ cho thế giới được thấy khuôn mặt người
And be right here next to you
Và ở ngay đây kế bên con
But it's like you're gone too soon
Và dường như người đã ra đi quá sớm
Now the hardest thing to do is say bye bye
Giờ đây điều khó khăn nhất là nói lời tạm biệt

Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt

And you never got a chance to see how good I've done
Và người không bao giờ có cơ hội nhìn thấy con tuyệt thế nào
And you never got to see me back at number one
Và người không bao giờ thấy con trở lại vị trí số một
I wish that you were here to celebrate together
Con ước người ở đây để vui mừng với con
I wish that we could spend the holidays together
Con ước chúng ta có thể trải qua những kỳ nghỉ với nhau
I remember when you used to tuck me in at night
Con nhớ khi người từng rúc vào con vào một đêm nọ
With the teddy bear you gave to me that I held so tight
Với chú gấu Teddy người đưa cho con mà con ôm chặt lấy
I thought you were so strong, you'd make it through whatever
Con đã nghĩ người luôn mạnh khoẻ, người luôn vượt qua được bất kỳ chuyện gì
It's so hard to accept the fact you're gone forever
Thật khó để chấp nhận sự thật người đã ra đi mãi mãi

I never knew I could hurt like this
Con không ngờ con lại đau dường này
And every day life rolls on
Và cuộc sống hằng ngày trôi
I wish I could talk to you for a while
Con ước con có thể trò chuyện với người một lúc
Miss you, but I try not to cry
Nhớ người, nhưng con gắng không khóc
As time goes by
Khi thời gian thoi đưa
And it's true that you've reached a better place
Và sự thật là người đã đến với một nơi tốt hơn
Still, I'd give the world to see your face
Con vẫn sẽ cho thế giới được thấy khuôn mặt người
And be right here next to you
Và ở ngay đây kế bên con
But it's like you're gone too soon
Và dường như người đã ra đi quá sớm
Now the hardest thing to do is say bye bye
Giờ đây điều khó khăn nhất là nói lời tạm biệt

Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt

This is for my peoples who just lost somebody
Đây là dành cho những người đã mất đi ai đó
Your best friend, your baby, your man or your lady
Người bạn thân nhất, con cái, người đàn ông hay người phụ nữ của bạn
Put your hand way up high
Hãy đưa tay bạn lên cao
We will never say bye
Chúng ta sẽ không bao giờ nói lời từ biệt
Mama's, daddies, sisters, brothers, friends and cousins
Cha mẹ, anh chị em, bạn bè và họ hàng
This is for my peoples who lost their grandmothers
Đây là dành cho những người mất đi bà của mình
Lift your head to the sky, 'cause we will never say bye
Ngước đầu lên bầu trời, vì chúng ta sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt
Bye
Tạm biệt

Never knew I could hurt like this
Không ngờ con lại đau dường này
And every day life rolls on
Và cuộc sống hằng ngày trôi
I wish I could talk to you for a while
Con ước con có thể trò chuyện với người một lúc
Miss you, but I try not to cry
Nhớ người, nhưng con gắng không khóc
As time goes by
Khi thời gian thoi đưa
And it's true that you've reached a better place
Và sự thật là người đã đến với một nơi tốt hơn
Still, I'd give the world to see your face
Con vẫn sẽ cho thế giới được thấy khuôn mặt người
And be right here next to you
Và ở ngay đây kế bên con
But it's like you're gone too soon
Và dường như người đã ra đi quá sớm
Now the hardest thing to do is say bye bye
Giờ đây điều khó khăn nhất là nói lời tạm biệt

Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye
Tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye, bye bye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Bye bye, bye bye 
Tạm biệt, tạm biệt

No comments

Powered by Blogger.