Header Ads

Lời dịch bài hát I Want To Know What Love Is - Mariah Carey

Tình là chi, hãy chỉ cho em biết đi anh. Cùng lắng nghe bài hát I Want To Know What Love Is do Mariah Carey trình bày và cùng học tiếng Anh nhé mọi người


Lời và lời dịch

I Want To Know What Love Is
Em Muốn Biết Tình Yêu Là Gì

I gotta take a little time
Em phải dành chút thời gian
A little time to think things over
Một chút thời gian để nghĩ thông suốt
I better read between the lines
Em tốt hơn nên đọc những dòng ẩn ý
In case I need it when I'm colder, hey
Trong trường hợp em cần nó khi già đi, hây

In my life, there's been heartache and pain
Trong đời em chỉ toàn là tổn thương và nỗi đau
I don't know if I can face it again
Em không biết liệu em có thể đối diện với nó trở lại
Can't stop now, I've travelled so far
Không thể dừng lại bây giờ, em đã đi quá xa
To change this lonely life
Để thay đổi cuộc sống hiu quạnh này

I wanna know what love is
Em muốn biết tình yêu là gì
I want you to show me
Em muốn anh chỉ cho em biết
I wanna feel what love is
Em muốn cảm nhận được tình yêu là gì
I know you can show me
Em biết anh có thể cho em thấy

I'm gonna take a little time (Take a little time)
Em định dành một chút thời gian (Hãy dành một chút thời gian)
A little time to look around me (Ah)
Một chút thời gian để nhìn xung quanh mình (Ah)
I've got nowhere left to hide (Nowhere left to hide)
Em đã không còn che giấu được nữa (Không còn che giấu được nữa)
It looks like love has finally found me (Oh)
Trông như tình yêu cuối cùng đã tìm đến em (Oh)

In my life, there's been heartache and pain
Trong đời em chỉ toàn là tổn thương và nỗi đau
I don't know if I can face it again
Em không biết liệu em có thể đối diện với nó trở lại
Can't stop now, I've travelled so far
Không thể dừng lại bây giờ, em đã đi quá xa
To change this lonely life
Để thay đổi cuộc sống hiu quạnh này

I wanna know what love is
Em muốn biết tình yêu là gì
I want you to show me
Em muốn anh chỉ cho em biết
I wanna feel what love is (Feel what love is)
Em muốn cảm nhận được tình yêu là gì (Hãy cảm nhận tình yêu là gì)
And I know you can show me
Và em biết anh có thể cho em thấy
Show me, I wanna know
Cho em thấy đi, em muốn biết

I wanna know what love is
Em muốn biết tình yêu là gì
(I wanna know)
(Em muốn biết)
I want you to show me
Em muốn anh chỉ cho em biết
(And I'm feeling so much love)
(Và em đang cảm nhận được rất nhiều tình yêu)
I wanna feel what love is (I wanna feel)
Em muốn cảm nhận được tình yêu là gì (Em muốn cảm nhận nó)
And I know you can show me, hey, yeah
Và em biết anh có thể cho em thấy, hây, yeah

I wanna know what love is
Em muốn biết tình yêu là gì
Let's talk about love
Hãy nói về tình yêu nhé
I want you to show me
Em muốn anh cho em thấy
I wanna feel
Em muốn cảm nhận nó

No comments

Powered by Blogger.