Header Ads

Lời dịch bài hát My All - Mariah Carey

Yêu anh, em sẵn sàng trao tất cả. Đó là lời tâm sự của cô gái trong bài hát My All được trình bày bởi ca sỹ Mariah Carey. Hãy cùng thưởng thức bài hát và học tiếng Anh nhé!


Lời và lời dịch

My All
Tất Cả Của Em

I am thinking of you
Em đang nghĩ về anh
In my sleepless solitude tonight
Trong sự hiu quạnh thao thức đêm nay
If it's wrong to love you
Nếu yêu anh là sai lầm
Then my heart just won't let me be right
Thế thì trái tim sẽ không cho em được đúng mất
'Cause I've drowned in you
Vì em đã chìm sâu trong tình yêu với anh rồi
And I won't pull through
Và em sẽ không thoát ra được
Without you by my side
Mà không có anh kề bên

I'd give my all to have
Em sẽ trao tất cả để có được
Just one more night with you
Chỉ một đêm nữa với anh
I'd risk my life to feel
Em sẽ đánh cược cuộc đời mình để cảm thấy
Your body next to mine
Cơ thể anh kề bên em
'Cause I can't go on
Vì em không thể tiếp tục
Living in the memory of our song
Sống trong hồi ức của bản tình ca đôi ta
I'd give my all for your love tonight
Em sẽ trao tất cả để có tình yêu của anh đêm nay

Baby, can you feel me?
Anh yêu, anh có thể cảm nhận được em không?
Imagining I'm looking in your eyes
Tưởng tượng em đang nhìn vào mắt anh
I can see you clearly
Em có thể thấy anh rõ ràng
Vividly emblazoned in my mind
Khắc sâu trong tâm trí em
And yet you're so far, like a distant star
Và rồi anh vụt mất, như một vì sao xa xăm
I'm wishing on tonight
Em đang nguyện cầu vào đêm nay

I'd give my all to have
Em sẽ trao tất cả để có được
Just one more night with you
Chỉ một đêm nữa với anh
I'd risk my life to feel
Em sẽ đánh cược cuộc đời mình để cảm thấy
Your body next to mine
Cơ thể anh kề bên em
'Cause I can't go on
Vì em không thể tiếp tục
Living in the memory of our song
Sống trong hồi ức của bản tình ca đôi ta
I'd give my all for your love tonight
Em sẽ trao tất cả để có tình yêu của anh đêm nay

I'd give my all to have
Em sẽ trao tất cả để có được
Just one more night with you
Chỉ một đêm nữa với anh
I'd risk my life to feel
Em sẽ đánh cược cuộc đời mình để cảm thấy
Your body next to mine
Cơ thể anh kề bên em
'Cause I can't go on
Vì em không thể tiếp tục
Living in the memory of our song
Sống trong hồi ức của bản tình ca đôi ta
I'd give my all for your love tonight
Em sẽ trao tất cả để có tình yêu của anh đêm nay

Give my all for your love
Trao tất cả để có tình yêu của anh
Tonight
Đêm nay

Từ vựng tiếng Anh

  • Solitude /ˈsɒlətjuːd/ (n) sự hiu quạnh, sự cô độc
  • Vividly /ˈvɪvɪdli/ (adv) sống động, mạnh mẽ
  • Emblazon /ɪmˈbleɪzn/ (v) ca ngợi, tán dương

No comments

Powered by Blogger.