Header Ads

Tên các loài hoa bằng tiếng Anh

Hoa cúc tiếng Anh là gì? Hoa sen tiếng Anh là gì? Bài viết này tổng hợp tên các loài hoa bằng tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.

Tên các loài hoa bằng tiếng Anh

Danh sách từ vựng

 1. Apricot blossom /ˈæprɪkɑːt ˈblɑːsəm/ : hoa mai
 2. Bougainvillea /ˌbuːɡənˈvɪliə/ : hoa giấy
 3. Cactus flower /ˈkæktəs ˈflaʊər/ : hoa xương rồng
 4. Camellia /kəˈmiːliə /: hoa trà
 5. Carnation /kɑːˈneɪʃən/ : hoa cẩm chướng
 6. Cherry blossom /ˈtʃeri ˈblɑːsəm/ : hoa anh đào
 7. Chrysanthemum /krɪˈsænθəməm/: cúc đại đóa
 8. Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 9. Cyclamen /ˈsaɪkləmən/ : hoa anh thảo
 10. Daffodil /ˈdæfədɪl/ : hoa thủy tiên vàng
 11. Dahlia /ˈdæliə/ : hoa thược dược
 12. Daisy /ˈdeɪzi/ : hoa cúc
 13. Dandelion /ˈdændɪlaɪən/ : hoa bồ công anh
 14. Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/ : hoa phượng
 15. Forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/ : hoa lưu ly
 16. Frangipani /ˌfrændʒiˈpæni/ : hoa sứ
 17. Gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə /: hoa đồng tiền
 18. Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/ : hoa lay-ơn
 19. Hibiscus /hɪˈbɪskəs/ : hoa dâm bụt
 20. Hydrangea /haɪˈdreɪndʒə/ : cẩm tú cầu
 21. Jasmine /ˈdʒæzmɪn/ : hoa nhài
 22. Lavender /ˈlævəndər/: hoa oải hương
 23. Lilac /ˈlaɪlək/: hoa tử đinh hương
 24. Lily /ˈlɪli/ : hoa huệ tây, hoa loa kèn
 25. Lotus /ˈloʊtəs/ : hoa sen
 26. Magnolia /mæɡˈnoʊliə/ : hoa mộc lan
 27. Marigold /ˈmæriɡoʊld/ : hoa vạn thọ
 28. Mimosa /mɪˈmoʊsə/ : hoa xấu hổ, hoa trinh nữ
 29. Moss rose /mɔːs roʊz/ : hoa mười giờ
 30. Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/ : hoa thuỷ tiên
 31. Orchid /ˈɔːkɪd/ : hoa phong lan
 32. Pansy /ˈpænzi/ : hoa păng-xê
 33. Poppy /ˈpɒpi/ : hoa anh túc
 34. Rose /rəʊz/ : hoa hồng
 35. Sunflower /ˈsʌnflaʊər/ : hoa hướng dương
 36. Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/ : hoa huệ
 37. Tulip /ˈtjuːlɪp/ : hoa tu-lip
 38. Violet /ˈvaɪələt/ : hoa vi-ô-lét

No comments

Powered by Blogger.