Header Ads

Tên các môn học bằng tiếng Anh

Hình học tiếng Anh là gì? Tin học tiếng Anh là gì? Giáo dục quốc phòng tiếng Anh là gì? Bài viết này sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi liên quan đến tên các môn học bằng tiếng Anh.

Tên các môn học bằng tiếng Anh

Danh sách từ vựng

 1. Mathematics /ˌmæθəˈmætɪks/ (hoặc math /mæθ/ ): toán
 2. Algebra /ˈældʒɪbrə/: đại số
 3. Geometry /dʒiˈɒmətri/: hình học
 4. Science /ˈsaɪəns/: khoa học
 5. Physics /ˈfɪzɪks/: vật lý
 6. Biology /ˈfɪzɪks/: sinh học
 7. Chemistry /ˈkemɪstri/: hóa học
 8. Engineering /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/: kỹ thuật
 9. Literature /ˈlɪtrətʃə(r)/: văn học
 10. History /ˈhɪstri/: lịch sử
 11. Ethics /ˈeθɪks/: đạo đức
 12. Civic education /ˈsɪvɪk ˌedʒuˈkeɪʃn/: giáo dục công dân
 13. Geography /dʒiˈɒɡrəfi/: địa lý
 14. Physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục
 15. Art /ˌfaɪn ˈɑːt/: mỹ thuật
 16. Music /ˈmjuːzɪk/: Âm nhạc
 17. National defense education /ˈnæʃnəl dɪˈfens ˌedʒuˈkeɪʃn/: Giáo dục quốc phòng
 18. Craft /krɑːft/: thủ công
 19. Literacy /ˈlɪtərəsi/: đọc viết
 20. Vietnamese /ˌviːetnəˈmiːz/: tiếng Việt
 21. English /ˈɪŋɡlɪʃ/: tiếng Anh
 22. Information technology /ˌɪnfərˌmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/: tin học/ công nghệ thông tin
 23. Reading /ˈriː.dɪŋ/: môn đọc
 24. Writing /ˈraɪtɪŋ/: môn viết
 25. Foreign language /ˈfɒrən ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngoại ngữ

No comments

Powered by Blogger.