Header Ads

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật biển

Biển cả mênh mông, là nơi trú ngụ của biết bao nhiêu loài sinh vật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tên tiếng anh của các loài động vật biển nhé.

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật biển

Danh sách từ vựng

 1. Blue whale /ˌbluː ˈweɪl/: cá voi xanh
 2. Clam /klæm/: con trai
 3. Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/: cá hềCod /kɒd/: cá tuyết
 4. Coral /’kɔrəl/: san hô
 5. Cormorant /ˈkɔːrmərənt/: rái cá
 6. Crab /kræb/: cua
 7. Dolphin /’dɔlfin/: cá heo
 8. Jellyfish /’dʒeli¸fiʃ/: sứa
 9. Haddock /’hædək/ cá êfin (thuộc họ cá tuyết)
 10. Hermit crab /ˈhɜːrmɪt kræb/: ốc mượn hồn
 11. Herring /’heriη/: cá trích
 12. Holothurian /,hɔlə’θjuəriən/: hải sâm
 13. Lobster /’lɔbstə/: tôm hùm
 14. Mackerel /’mækrəl/: cá thu
 15. Mussel /mʌsl/: con trai
 16. Octopus /ˈɒktəpəs/: bạch tuộc
 17. Oyster /’ɔistə/: con hàu
 18. Penguin /ˈpeŋɡwɪn/: chim cánh cụt
 19. Plaice /pleis/: cá bơn sao
 20. Pomfret /pom frit/: cá chim
 21. Prawn /prɔ:n/: tôm càng
 22. Salmon /’sæmən/: cá hồi
 23. Sea anemone /ˈsiː əneməni/: hải quỳ
 24. Sea horse /’si:hɔ:s/: cá ngựa
 25. Seagull /ˈsiːɡʌl/: hải âu
 26. Sea lion /si: ‘laiən/: sư tử biển
 27. Seal /si:l/: hải cẩu
 28. Sea serpent /si:’sə:pənt/: rắn biển
 29. Sea urchin /’si:¸ə:tʃin/: nhím biển
 30. Shark /ʃa:k/: cá mập
 31. Sperm whale /’spɜ:m weil/: cá nhà táng
 32. Squid /skwid/: con mực
 33. Shrimp /ʃrɪmp/: tôm
 34. Starfish /’sta:¸fiʃ/: sao biển
 35. Stingray /stiɳ rei/: cá đuối gai
 36. Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/: cá kiếm
 37. Tuna /’tju:nə/: cá ngừ
 38. Turtle /tə:tl/: rùa biển
 39. Walrus /’wɔ:lrəs/: hải tượng (con moóc)
 40. Whale /weil/: cá voi

No comments

Powered by Blogger.