Header Ads

Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

Qua bài viết này, chúng ta sẽ biết tên các đồ dùng học tập bằng tiếng Anh. Bạn sẽ không còn thắc mắc máy tính cầm tay tiếng Anh là gì? Giấy nháp tiếng Anh là gì? Phấn tiếng Anh là gì? v.v...

từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

Danh sách từ vựng

 1. Ballpoint /bɔːlpɔɪnt/: bút bi
 2. Blackboard /ˈblækbɔːd/: bảng đen
 3. Board /bɔːd/: bảng
 4. Chalk /tʃɔːk/: phấn viết
 5. Coloured pencil /ˈkʌləd. ˈpensəl/: bút chì màu
 6. Compass /ˈkʌmpəs/: com-pa
 7. Coursebook /ˈkɔːsbʊk/ (hoặc textbook /ˈtekstbʊk/): sách giáo khoa
 8. Crayon /ˈkreɪən/: bút màu sáp
 9. Draft /drɑːft/: giấy nháp
 10. Backpack /ˈbækpæk/: ba lô
 11. Calculator /ˈkælkjəleɪtə/: máy tính cầm tay
 12. Dictionary /ˈdɪkʃənəri/: từ điển
 13. Duster /ˈdʌstə/: khăn lau bảng
 14. Eraser /ɪˈreɪzə/: cái tẩy
 15. Felt-tip /ˈfeltˌtɪp/: bút dạ
 16. Flashcard /ˈflæʃkɑːd/: thẻ ghi chú
 17. Glue /ɡluː/: Keo dán hồ
 18. Globe /ɡləʊb/: quả địa cầu
 19. Highlighter /ˈhaɪlaɪtə/: bút đánh dấu màu
 20. Index card /ˌɪn.deks. ˈkɑːd/: giấy ghi có dòng kẻ
 21. Marker /ˈmɑːkə /: bút lông
 22. Map /mæp/: bản đồ
 23. Notebook /ˈnəʊtbʊk/: sổ ghi chép
 24. Paintbrush /ˈpeɪntbrʌʃ/ bút tô màu
 25. Palette /ˈpælət/: bảng màu
 26. Paper /ˈpeɪpə/: giấy viết
 27. Pen /pen/: bút mực
 28. Pencil /ˈpensəl/: bút chì
 29. Pencil Sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/: đồ gọt bút chì
 30. Pencil Case /ˈpen.səl ˌkeɪs/: hộp bút
 31. Post-it note /ˈpəʊst.ɪt ˌnəʊt/: giấy nhớ
 32. Protractor /prəˈtræktə/: thước đo góc
 33. Ribbon /ˈrɪbən/: dải ruy-băng
 34. Ruler /ˈruːlə/: thước kẻ
 35. Scissors /ˈsɪzəz/: cái kéo
 36. Set square /ˈset ˌskweər/: Ê-ke

No comments

Powered by Blogger.