Header Ads

Từ vựng tiếng Anh về trang sức

Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về trang sức kèm theo cách phát âm và nghĩa của chúng. Hãy dành một chút thời gian để xem các từ vựng này gồm những gì nhé. 


từ vựng tiếng Anh về trang sức


Danh sách từ vựng

 1. Amulet /ˈæmjʊlət/ (n) bùa hộ mạng
 2. Anklet /ˈæŋklət/ (n): Vòng (mang ở mắt cá chân)
 3. Armlet /ˈɑːrmlət/ (n): Băng tay
 4. Bangle /ˈbæŋɡl/ (n): Vòng (đeo cổ tay, cổ chân)
 5. Bracelet /ˈbreɪslət/ (n): Vòng tay, lắc tay
 6. Bead /biːd/ (n): Hạt, hột của chuỗi vòng
 7. Brooch /brəʊtʃ/ (n): Trâm cài tóc
 8. Chain /tʃeɪn/(n): Chuỗi vòng cổ
 9. Charm bracelet /tʃɑːrm ˈbreɪslət/ (n): Vòng có gắn nhiều đồ lấp lánh
 10. Earring /ˈɪərɪŋ/ (n) Khuyên tai, hoa tai
 11. Engagement ring /ɪnˈɡeɪdʒmənt rɪŋ/ (n): Nhẫn đính hôn
 12. Hoop earrings /huːp ˈɪərɪŋ/ (n): Hoa tai dạng vòng
 13. Locket /ˈlɒkɪt/ (n): Mề đay
 14. Medallion /məˈdæliən/ (n): Huy chương lớn
 15. Necklace /ˈnekləs/ (n): Vòng cổ
 16. Pendant /ˈpendənt/ (n): Mặt dây chuyền (bằng đá quý)
 17. Precious stone /ˌpreʃəs ˈstəʊn/ (n): Đá quý
 18. Ornament /ˈɔːrnəmənt/ (n): Đồ trang hoàng, đồ trang sức
 19. Ring /rɪŋ/ (n): Nhẫn
 20. Rosary /ˈrəʊzəri/ (n): chuỗi tràng hạt được dùng để cầu nguyện
 21. Signet ring /ˈsɪɡnət rɪŋ/ (n): Nhẫn khắc hình phía trên
 22. Strand of beads /strænd əv biːdz/ (n): Chuỗi hạt
 23. Tiara /tiˈɑːrə/ (n) Mũ miện của phụ nữ, được trang trí bằng đá quý
 24. Trinket /ˈtrɪŋkɪt/ (n): Đồ nữ trang rẻ tiền
 25. Wedding ring /ˈwedɪŋ rɪŋ/ (n): Nhẫn cưới

No comments

Powered by Blogger.