Header Ads

Phân biệt first, firstly và at first

 Khi chúng ta muốn giới thiệu điều đầu tiên trong danh sách những điều mà chúng ta định trình bày, chúng ta sẽ dùng phó từ nào: first, firstly hay là at first? Hãy tìm câu trả lời thông qua bài viết này nhé.

Phân biệt first, firstly và at first


1. First/ firstly

Câu trả lời chính là dùng first hoặc firstly để chỉ ra thứ tự của các điều mà bạn muốn trình bày trong một bài nói hoặc một đoạn văn. Trong đó, firstly mang tính trang trọng hơn. Nghĩa của chúng là đầu tiên, thứ nhất.

Ví dụ:

  • First(ly), the price is acceptable. Second(ly), the food is delicious. (Thứ nhất, giá thì chấp nhận được. Thứ hai, thức ăn thì ngon tuyệt.)
  • At first, the price is acceptable. Second, .... (sai)

2. At first

At first là một thành ngữ, có nghĩa là lúc ban đầu, được sử dụng để tạo ra sự tương phản với điều xảy ra sau đó.

Ví dụ:

  • At first, I thought the movie was bad, but now I know I'm wrong. (Lúc đầu, tôi đã nghĩ bộ phim dở tệ, nhưng giờ thì tôi biết mình nhầm rồi.)
  • At first, I wanted to go to the beach but then I decided to climb the mountain. (Lúc đầu, tôi muốn đi biển nhưng sau đó tôi quyết định đi leo núi.)

No comments

Powered by Blogger.