Header Ads

Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ âm nhạc

 Bạn là người yêu âm nhạc? Vậy bạn là biết hết tên tiếng Anh của các dụng cụ âm nhạc thông dụng chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ âm nhạc

Danh sách từ vựng

 1. Accordion /əˈkɔːrdiən/: Đàn ắc-cooc-đê-ông, đàn xếp
 2. Bagpipes /ˈbæɡpaɪps/: kèn túi
 3. Banjo /ˈbændʒəʊ/: đàn banjô
 4. Cello /ˈtʃeləʊ/: đàn xen-lô, trung hồ cầm
 5. Clarinet /ˌklærəˈnet/: clarinet
 6. Cymbal /ˈsɪmbl/: chũm choẹ
 7. Drum /drʌm/: cái trống
 8. Flute /fluːt/: sáo
 9. French horn /ˌfrentʃ ˈhɔːrn/: kèn cor
 10. Gong /ɡɒŋ/: Cái cồng, cái chiêng
 11. Guitar /ɡɪˈtɑːr/: đàn ghita
 12. Harmonica /hɑːˈmɒnɪkə/: Kèn acmônica
 13. Harp /hɑːrp/: đàn hạc
 14. Kettledrum /ˈketldrʌm/: trống định âm
 15. Mandolin /ˌmændəˈlɪn/: đàn măng-đô-lin
 16. Organ /ˈɔːrɡən/: đàn ống
 17. Piano /piˈænəʊ/: đàn piano; dương cầm
 18. Recorder /rɪˈkɔːrdər/: ống tiêu
 19. Saxophone /ˈsæksəfəʊn/: kèn xắcxô
 20. Tambourine /ˌtæmbəˈriːn/: trống lục lạc
 21. Trombone /trɒmˈbəʊn/: kèn Trombon
 22. Trumpet /ˈtrʌmpɪt/: kèn trompet
 23. Violin /ˌvaɪəˈlɪn/: đàn viôlông; vĩ cầm
 24. Xylophone /ˈzaɪləfəʊn/: đàn phiến gỗ, mộc cầm

No comments

Powered by Blogger.