Header Ads

Các cấu trúc ngữ pháp với prefer

Động từ prefer /prɪˈfɜːr/ có nghĩa là thích hơn, được dùng khá phổ biến trong tiếng Anh. Ta dùng prefer để diễn đạt rằng ta thích một thứ gì đó hoặc một hoạt động nào đó hơn cái khác.

Các cấu trúc ngữ pháp với prefer

1. Thích một thứ gì đó hơn

Ta có các cấu trúc:

 • Prefer + something
 • Prefer + doing something
 • Prefer + to do something

Ví dụ:

 • I prefer tea. (Tôi thích trà hơn.)
 • She prefers reading books. (Cô ấy thích đọc sách hơn.)
 • John prefers to watch movies. (John thích xem phim hơn.)

Ta không sử dụng động từ nguyên mẫu không to đằng sau prefer. 

 • I prefer play football. (sai)

2. Thích thứ gì hơn thứ gì

Ta có các cấu trúc:

 • Prefer + something + to + something
 • Prefer + doing something + to + doing something

Ví dụ:

 • I prefer tea to coffee. (Tôi thích trà hơn cà phê.)
 • They prefer swimming to jogging. (Họ thích bơi lội hơn là chạy bộ.)

Ta không dùng than để tạo ra sự so sánh

 • I prefer tea than coffee. (sai)

3. Thích ai đó hay thứ gì đó làm cái gì đó hơn

Ta có cấu trúc:

 • Prefer + someone/ something + to do something

Ví dụ:

 • Do you prefer her to stay? (Cậu thích cô ta ở lại hơn phải không?)

4. Would prefer

Ta sử dụng would prefer để nói về sở thích hiện tại và tương lai

 • Would you prefer it if I leave you alone? (Có phải bạn thích tôi để bạn một mình hơn?)
 • He'd prefer to stay home tonight. (Tối nay anh ấy thích ở nhà hơn.)

Ta có thể sử dụng rather than để tạo ra sự so sánh

 • They'd prefer to stay in rather than go out tonight. (Họ thích ở nhà hơn là ra ngoài tối nay.)

No comments

Powered by Blogger.