Header Ads

Phân biệt worth và worthwhile

Bài viết này ta sẽ phân biệt hai tính từ worth và worthwhile. Khi nào thì sử dụng worth và khi nào thì sử dụng worthwhile.

Phân biệt worth và worthwhile

1. Worth

Tính từ worth /wɜːrθ/ chỉ đứng sau các động từ như be, look, seem. Ta có các cấu trúc đi với worth:

 • Worth + something
 • Worth + doing something

Worth không đứng trước danh từ với tư cách là một tính từ đi kèm, bổ nghĩa cho danh từ đó.

 • A worth movie. (sai)

Tính từ worth có nhiều nghĩa, nghĩa đầu tiên là có một giá trị vật chất cụ thể, đặc biệt là được tính bằng tiền v.v..

 • The car is worth $100,000. (Chiếc xe có giá 100.000 đô la.)
 • The picture worth a fortune. (Bức tranh đáng giá cả một gia tài.)

Một nghĩa khác của worth là xứng đáng để làm một điều gì đó. Nghĩa này tương đương với worthwhile.

 • This book is worth reading. (Quyển sách này thật đáng đọc.)
 • It's not worth the effort. (Nó không đáng để nỗ lực.)

2. Worthwhile

Worthwhile có một nghĩa duy nhất là xứng đáng cho việc gì đó. Sau worthwhile là động từ nguyên mẫu có to hoặc là động từ thêm -ing

 • Worthwhile + doing something
 • Worthwhile + to do something

Ví dụ:

 • This car is awesome. It's worthwhile to buy it. (Chiếc xe này thật tuyệt. Mua nó thật đáng tiền.)
 • It's worthwhile eating at this restaurant. (Thật đáng để ăn tại nhà hàng này.)

Worthwhile có thể đứng trước danh từ với tư cách là một tính từ đi kèm, bổ nghĩa cho danh từ đó

 • He found a worthwhile job. (Anh ta đã tìm được một công việc xứng đáng.)
 • He trained hard for the match and it's a worthwhile result. (Anh ta đã tập luyện chăm chỉ cho trận đấu và đó là một kết quả xứng đáng.)

No comments

Powered by Blogger.