Header Ads

Tên tiếng Anh của các địa danh nổi tiếng ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Thành Phố Hồ Chí Minh có rất nhiều địa danh nổi tiếng. Nếu bạn sống ở đấy và muốn giới thiệu với bạn bè năm châu về các địa điểm đó thì thật thiếu sót nếu không biết tiếng Anh của chúng.


Tên tiếng Anh của các địa danh nổi tiếng ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Danh sách từ vựng

 1. Nguyen Hue Pedestrian Street /pəˈdestriən striːt/: Phố đi bộ Nguyễn Huệ
 2. Bitexco financial tower /faɪˈnænʃl ˈtaʊər/: Tháp tài chính Bitexco
 3. The History Museum of  /ðə ˈhɪstri mjuˈziːəm əv / Ho Chi Minh City /ˈsɪti/: Bảo tàng lịch sử Thành Phố Hồ Chí Minh
 4. Nha Rong Harbour /ˈhɑːrbər/: Bến Nhà Rồng
 5. Saigon Central Post Office /ˈsentrəl ˈpəʊst ɒfɪs/: Bưu điện trung tâm Sài Gòn
 6. Notre Dame Cathedral /ˌnəʊtər ˈdeɪm kəˈθiːdrəl/: Nhà thờ Đức Bà
 7. Reunification Palace /ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn ˈpæləs/: Dinh Thống Nhất
 8. Saigon Opera House /ˈɒprə haʊs/: Nhà hát lớn Sài Gòn
 9. Cu Chi Tunnels /ˈtʌnlz/: Địa đạo Củ Chi
 10. Saigon Zoo and Botanical Garden /zuː ænd bəˈtænɪkl ˈɡɑːrdn/: Thảo Cầm Viên
 11. Starlight Bridge /ˈstɑːrlaɪt brɪdʒ/: Cầu Ánh Sao
 12. Ben Thanh Market /ˈmɑːrkɪt/: Chợ Bến Thành
 13. Thu Thiem Tunnel /ˈtʌnl/: Hầm Thủ Thiêm
 14. Turtle Lake /ˈtɜːrtl leɪk/: Hồ Con Rùa
 15. Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts  /ˈsɪti əv faɪn ɑːrt mjuˈziːəm/: Bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
 16. Saigon Port /pɔːrt/: Cảng Sài Gòn

No comments

Powered by Blogger.