Header Ads

Lời dịch bài hát Electrified - TheFatRat

 Bài Electrified của TheFatRat nghe mãi không chán, vừa nghe vừa học tiếng Anh thì còn gì bằng. 

Lời và lời dịch

Electrified
Điện Giật

No warning
Không một cảnh báo
In a flash of light
Trong một ánh chớp
Don’t need no warning
Không cần cảnh báo gì
This feeling’s right
Cảm giác này thật đúng
Vibrations
Những rung cảm
Chill through my bones
Làm lạnh thấu xương anh
Sensations
Những cảm xúc
Flow through your glow
Tràn vào tâm cảm em
So incredible
Thật vi diệu The way I feel with you Cái cách mà anh cảm nhận về em So phenomenal
Thật phi thường How you always push me through
Cái cách mà em luôn thúc đẩy anh Unforgettable
Thật không thể nào quên The way I feel with you
Cái cách mà anh cảm nhận về em Unbelievable
Thật không thể tin được How you always push me through
Cái cách mà em luôn thúc đẩy anh Electrified
Bị điện giật Electrified with you
Bị em giật điện Electrified
Bị điện giật Electrified with you
Bị em giật điện I’m pulsing in a flash of light
Anh rung lên trong một khoảnh khắc My heart’s convulsing
Con tim anh đang chấn động This feeling’s right
Cảm giác này thật đúng Vibrations
Những rung cảm Chill through my bones
Làm lạnh thấu xương anh Sensations
Những cảm xúc Flow through your glow
Tràn vào tâm cảm em

No comments

Powered by Blogger.