Header Ads

Lời dịch bài hát Love It When You Hurt Me - TheFatRat & Anjulie

Phải chăng tình yêu là mù quáng? Khi yêu rồi, ta sẽ yêu luôn cái cách mà người ta làm tổn thương mình. Hãy lắng nghe Love It When You Hurt Me của TheFatRat & Anjulie để hiểu rõ điều đó nhé.


Lời và Lời Dịch

Love It When You Hurt Me
Yêu Cái Cách Khi Em Làm Tổn Thương Anh

Don't wanna say it but I love it when you hurt me
Không muốn nói ra đâu nhưng anh yêu cái cách khi em làm tổn thương anh
Don't ever change it cause I love it when you hurt me
Đừng thay đổi gì cả vì anh yêu cái cách khi em làm tổn thương anh
Don't think I'd make it if you ever did desert me
Đừng có nghĩ rằng anh sẽ tự tạo ra cái cảm giác đó nếu em bỏ rơi anh
I know I shouldn't but I love it when you hurt me
Anh biết là không nên nhưng anh yêu cái cách khi em làm tổn thương anh  
 
I think about it all day even when I'm sleeping
Anh nghĩ về điều đó cả ngày kể cả khi đang say giấc
It's been a long time but you always got me feening
Đã lâu lắm rồi nhưng em luôn làm cho anh phát điên
I'm like an animal and you know how to turn me
Anh giống như con thú và em biết cách thuần phục anh
Don't wanna say it but I love it when you hurt me
Không muốn nói ra đâu nhưng anh yêu cái cách khi em làm tổn thương anh

Love love love
Tình yêu ơi, tình yêu hỡi
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của em, lắm lắm
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của em, lắm lắm
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của em, lắm lắm  

Love love love
Tình yêu ơi, tình yêu hỡi
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của em, lắm lắm  
Need your love
Cần tình yêu của em
Need your love
Cần tình yêu của em 
Need your love
Cần tình yêu của em 
Need your love
Cần tình yêu của em 

Don't wanna say it but I love it when you hurt me
Không muốn nói ra đâu nhưng em yêu cái cách khi anh làm tổn thương em
Don't ever change it cause I love it when you hurt me
Đừng thay đổi gì cả vì em yêu cái cách khi anh làm tổn thương em
Don't think I'd make it if you ever did desert me
Đừng có nghĩ rằng em sẽ tự tạo ra cái cảm giác đó nếu anh bỏ rơi em
I know I shouldn't but I love it when you hurt me
Em biết là không nên nhưng em yêu cái cách khi anh làm tổn thương em 
 
I think about it all day even when I'm sleeping
Em nghĩ về điều đó cả ngày kể cả khi đang say giấc
It's been a long time but you always got me feening
Đã lâu lắm rồi nhưng anh luôn làm cho em phát điên
I'm like an animal and you know how to turn me
Em giống như con thú và anh biết cách thuần phục em
Don't wanna say it but I love it when you hurt me
Không muốn nói ra đâu nhưng em yêu cái cách khi anh làm tổn thương em
 
Love love love
Tình yêu ơi, tình yêu hỡi
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của anh, lắm lắm
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của anh, lắm lắm
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của anh, lắm lắm  

Love love love
Tình yêu ơi, tình yêu hỡi
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của anh, lắm lắm
Need your love
Cần lắm tình yêu của anh
Don't wanna say it but I love it when you hurt me
Không muốn nói ra đâu nhưng em yêu cái cách khi anh làm tổn thương em
 
Don't wanna say it but I love it when you hurt me
Không muốn nói ra đâu nhưng em yêu cái cách khi anh làm tổn thương em

Love love love
Tình yêu ơi, tình yêu hỡi
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của anh, lắm lắm
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của anh, lắm lắm
Need your love love love
Cần lắm tình yêu của anh, lắm lắm 

No comments

Powered by Blogger.