Header Ads

Lời dịch bài hát Stronger - TheFatRat, Slaydit & Anjulie

Trốn chạy cũng vô ích, cuộc đời này rất tàn nhẫn, thế nên hãy mạnh mẽ lên! Đó là nội dung của bài hát Stronger của TheFatRat, Slaydit & Anjulie.

Lời và Lời dịch

Stronger
Mạnh Hơn

Gettin' stronger every day
Mạnh mẽ hơn mỗi ngày
Keep on pushing through the pain
Hãy tiếp tục vượt qua nỗi đau
Keep on grindin' 'til we die
Hãy tiếp tục rèn giũa cho đến khi chúng ta nằm xuống
Ain't no mercy in this life
Không có sự thương xót nào trong cuộc đời này
There's nowhere left to run away
Không còn một nơi nào để chạy trốn
No, there's nowhere left to run away
Không, không có một nơi nào để chạy trốn

Run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn
Run away, run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn
Run away, run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn

Gettin' stronger every day
Mạnh mẽ hơn mỗi ngày
Through the bullets and the flames
Vượt qua làn đạn và khói lửa
But the fire's in your eyes
Nhưng ngọn lửa là ở trong mắt bạn
And there's no place left to hide
Và không còn một nơi nào để ẩn nấp
You got nowhere to run away
Bạn không có nơi nào để chạy đâu
No, you got nowhere to run away
Không, bạn không có nơi nào để chạy đâu

Run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn
Run away, run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn
Run away, run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn
Run away, run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn
Run away, run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn
Run away, run away, run away, run away
Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn
No, you got nowhere to
Không, bạn không nơi nào để chạy trốn

No comments

Powered by Blogger.