Header Ads

Lời dịch bài hát Violet Sky - TheFatRat & Cecilia Gault

Bầu trời tím báo hiệu giông bão đang đến. Khó khăn ngày càng chồng chất nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ chiến đấu cho chốn linh thiêng mà tôi gọi là nhà này. Đó là nội dung của bài hát Violet Sky của TheFatRat & Cecilia Gault.

Lời và Lời Dịch

Violet Sky
Bầu Trời Tím

This is getting heavy but I carry on (carry on, carry on)
Chuyện đang trở nên khó nhằn nhưng tôi vẫn tiếp tục (tiếp tục, tiếp tục)
Visions of a holy place that I call home (I call home, I call home)
Viễn cảnh về một nơi linh thiêng tôi gọi là nhà (Tôi gọi là nhà, tôi gọi là nhà)

Violet sky
Bầu trời tím ngắt
Troubled water
Nước đục ngầu
Sweat in my eyes
Mồ hồi lăn trên khoé mắt
Getting stronger
Ngày một mạnh mẽ hơn

This is getting heavy but I carry on
Chuyện đang trở nên khó nhằn nhưng tôi vẫn tiếp tục
Only seeing fragments now
Bây giờ chỉ còn thấy những mảnh hoang tàn
Visions of a holy place that I call home
Viễn cảnh về một nơi linh thiêng tôi gọi là nhà
I will never turn around
Tôi sẽ không bao giờ ngoảnh lại đâu

This is getting heavy but I carry on
Chuyện đang trở nên khó nhằn nhưng tôi vẫn tiếp tục
Only seeing fragments now
Bây giờ chỉ còn thấy những mảnh hoang tàn
Visions of a holy place that I call home
Viễn cảnh về một nơi linh thiêng tôi gọi là nhà
I will never turn around
Tôi sẽ không bao giờ ngoảnh lại đâu

Violet sky
Bầu trời tím ngắt
Troubled water
Nước đục ngầu
Sweat in my eyes
Mồ hồi lăn trên khoé mắt
Getting stronger
Ngày một mạnh mẽ hơn

This is getting heavy but I carry on (carry on, carry on)
Chuyện đang trở nên khó nhằn nhưng tôi vẫn tiếp tục (tiếp tục, tiếp tục)
Visions of a holy place that I call home (I call home, I call home
Viễn cảnh về một nơi linh thiêng tôi gọi là nhà  (Tôi gọi là nhà, tôi gọi là nhà
I call home, I call home
Tôi gọi là nhà, tôi gọi là nhà
I call home, I call home)
Tôi gọi là nhà, tôi gọi là nhà)

This is getting heavy
Chuyện đang trở nên khó nhằn
This is getting heavy
Chuyện đang trở nên khó nhằn
This is getting heavy
Chuyện đang trở nên khó nhằn
This is getting heavy
Chuyện đang trở nên khó nhằn

This is getting heavy but I carry on
Chuyện đang trở nên khó nhằn nhưng tôi vẫn tiếp tục
Only seeing fragments now
Bây giờ chỉ còn thấy những mảnh hoang tàn
Visions of a holy place that I call home
Viễn cảnh về một nơi linh thiêng tôi gọi là nhà
I will never turn around
Tôi sẽ không bao giờ ngoảnh lại đâu

Violet sky
Bầu trời tím ngắt
Troubled water
Nước đục ngầu
Sweat in my eyes
Mồ hồi lăn trên khoé mắt
Getting stronger (getting stronger, getting stronger
Ngày một mạnh mẽ hơn (mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn
Getting stronger, getting stronger)
Ngày một mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn)

No comments

Powered by Blogger.