Header Ads

Phân biệt conversation, chat, discussion và argument

 Nếu bạn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa 4 từ conversation, chat, discussion và argument thì bài viết này rõ ràng dành cho bạn.

Phân biệt conversation, chat, discussion và argument

1. Conversation

Là một cuộc nói chuyện giữa hai hay một nhóm người với nhau. Đó có thể là một cuộc nói chuyện thân mật giữa những người bạn hay là một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Conversation là từ mang nghĩa chung nhất trong 4 từ.

Ví dụ:

  • I had a short conversation with him yesterday. (Tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn với anh ta ngày hôm qua.)

2. Chat

Là một cuộc nói chuyện phiếm. Nói cách khác, chat là một conversation mang tính thân mật, không theo nghi thức.

Ví dụ:

  • Nothing of importance. It's just an idle chat.  (Không có gì quan trọng cả. Đó chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm lúc nhàn rỗi.)

3. Discussion

Là một conversation nghiêm túc về một thứ gì đó. Nghĩa là cuộc thảo luận, cuộc bàn luận. 

Ví dụ:

  • We had a discussion about the company's situation. (Chúng tôi đã có một cuộc họp về tình trạng của công ty.)

4. Argument

Là một discussion trong đó có sự bất đồng ý kiến giữa những người tham gia. Nghĩa là cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi

Ví dụ:

  • I got into an argument with my boss this morning. (Tôi đã có một cuộc tranh cãi với sếp của tôi vào sáng nay.)

No comments

Powered by Blogger.